Dags för gemensamt ansvar

avatar

Det är ett känt faktum att resultaten i svensk skola visar en negativ utveckling, senast visat i PISA-undersökningen. Försämringen gäller alla elever men är störst för de elever där föräldrarna har enbart en grundläggande utbildningsnivå. Vi vet också genom Skolverkets rapporter att likvärdigheten i svensk skola minskar. Till det kommer en tydlig boendesegregation baserad på socioekonomiska förutsättningar. Det har föranlett regeringen till en rad satsningar på skolan, men nya utmaningar har tillkommit. Den ökande tillströmningen av nyanlända barn och ungdomar ställer stora krav på skolans förmåga att möta behoven.

I en debattartikel i gårdagens DN framfördes behovet av att alla landets kommuner, men också alla skolor, måste vara med och ta ansvar för att nyanlända elever får en skolgång som ger förutsättningar för fortsatta studier, integration och etablering i samhället.

Av den statistiska sammanställning, som Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och LO tagit fram, framgår det ojämlika mottagandet av nyanlända elever.

Vissa kommuner tar eller tvingas ta ett stort ansvar för nyanlända medan andra bidrar i alltför liten eller ingen utsträckning alls. Till det kommer att vissa skolor i mycket större utsträckning än andra tar emot nyanlända elever. De som tar emot flest nyanlända är i stor utsträckning de skolor som redan idag har stora utmaningar. Det är helt orimligt att den fördelning som nu sker uppenbarligen kommer att öka segregationen och minska förutsättningarna för en likvärdig skola ytterligare.

Detta framgick av gårdagens seminarium som LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund anordnade på temat Ny och kunnig – hur tar skolan ansvar för nyanlända elever?

Forskning, goda kommunala exempel och regeringens reformagenda  var inslag under seminariet med sikte på de utmaningar som behöver mötas med konkreta åtgärder.

En av gårdagens viktigaste slutsatser: Om vi ska ge alla elever en chans – särskilt nyanlända! – behöver alla berörda aktörer ta ett gemensamt ansvar, men också hitta former för ökad och effektiv samverkan.

Seminariet var det andra i en rad seminarier och aktiviteter i syfte att peka på den minskande likvärdigheten i svensk skola och den ökande segregationen. Det sker inom ett samverkansprojekt mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och LO med namnet Ge alla elever samma chans.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,