Flera steg i rätt riktning

avatar

Regeringssatsningen möter efterfrågan på utbildade yrkesarbetare

Regeringen har släppt flera förslag i budgetpropositionen inom utbildningsområdet. Flera av dessa möter LOs förväntningar och ligger väl i linje med de gemensamma prioriteringar som LO och Svenskt Näringsliv sett som nödvändiga;

Yrkesvux är ett första steg

Många av LO-förbundens branschområden har stor efterfrågan på utbildade yrkesarbetare. Arbetsgivarna upplever betydande svårigheter att rekrytera personer med rätt utbildning. Ökade satsningar på yrkesutbildning för vuxna är därför välkommet. Yrkesvux betydelse för både omställning och möjlighet till en grundläggande yrkesutbildning kan inte nog betonas. Här behöver branschernas möjligheter att kvalitetssäkra utbildningarna stärkas. Nyckeln är att få till stånd ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Yrkeshögskolan får bättre möjligheter att möta behoven

Efterfrågan på eftergymnasial yrkesutbildning ökar och de förstärkningar som regeringen nu anvisat kommer bättre att svara mot behoven. Ytterligare 6000 platser till en kostnad av drygt 600 miljoner är rejäl förstärkning. Men inte bara volym är viktigt. Den reformering av regelverket som föreslås är också betydelsefull för relevans och kvalitet.

Enklare och enhetligare behörighetsregler, ökad flexibilitet med möjlighet att läsa fristående kurser och ett tydligt krav på lärande i arbetet är förbättringar som både kommer individer och företag till del.

Utökningen av antalet antagningsomgångar tillgodoser branschers eller yrkesområdens behov av mer långvarig kompetensförsörjning. Det underlättar dessutom de eventuella investeringsbeslut som en utbildningsanordnare står inför. Möjligheten att fördjupa eller bredda sina yrkeskunskaper efter en grundläggande yrkesutbildning är ett sätt att bidra till ett ökat intresse för yrkesutbildning mer generellt. Det behövs!

Nationellt ramverk för kvalifikationer – ytterligare ett steg för en bättre fungerande arbetsmarknad

I torsdags fattade regeringen beslut om att införa ett ramverk för kvalifikationer. Myndigheten för Yrkeshögskolan har haft uppdraget att utveckla ett nationellt ramverk för kvalifikationer som i grunden är ett EU-initiativ för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Det sker genom att de kvalifikationer man får genom olika typer av betyg, certifikat eller andra utbildningsbevis kan inordnas i en matris med åtta olika kvalifikationsnivåer. De beskriver individens kunskaper, färdigheter och kompetenser.

En av de mer intressanta inslagen i ramverket är principen om ”learning outcome”,där det är  resultatet av lärandet som är i fokus, oavsett hur det har uppstått. I det beslutade ramverket lämnas utrymme för erkännande av kunskaper och färdigheter som inte uppnåtts i det formella utbildningssystemet. Det innebär att de erfarenheter och yrkeskunnande som LO-förbundens medlemmar skaffat sig i arbetslivet på ett helt annat sätt kan bli synliggjorda och erkända.

För att få till stånd en sådan utveckling behöver ett långsiktigt hållbart och legitimt valideringssystem komma på plats. Det finns idag väl utvecklade tankar kring principer, struktur och processer för ett nationellt system för validering. Nu gäller det att konkretisera det arbetet i praktisk handling. Inte minst för att stödja utvecklingen av ramverket för kvalifikationer. Det skulle vara ytterligare ett steg för fler i arbete, bättre omställning och matchning på arbetsmarknaden.