Permanenta Yrkesvux!

avatar

De senaste två mandatperioderna har vi sett en kraftig nedmontering av vuxenutbildningen i Sverige. Sedan 2006 har antalet platser minskat med 16 procent – trots att befolkningen ökat med ungefär 5 procent under samma period, och arbetslösheten idag är betydligt högre än 2006.

Det är naturligtvis helt bakvänt!

LO har länge framhållit vikten av yrkesutbildningar för vuxna. Det finns också ett stort behov av arbetskraft med yrkesutbildning, enligt SCBs prognoser kommer behovet dessutom öka fram till 2030. Även om Reinfeldt försöker hävda att vuxenutbildning är ett sätt att dölja arbetslöshet pekar Svenskt Näringsliv på att det är ett sätt att komma ur den och dessutom stärka tillväxten hos företag. I sin senaste rekryteringsenkät slår de fast att

”Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver, trots den höga arbetslösheten. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt.”

Den särskilda satsning som funnits på yrkesutbildning på gymnasial nivå, Yrkesvux, vill regeringen dessutom lägga ner. Från att finansierat nästan 18 000 platser 2013 ska det statliga stödet sänkas till 375 platser 2016 för att sedan helt fasas ut.

Vad säger då de centrala aktörerna med insyn i såväl arbetsmarknadens behov som skolans möjligheter?

Skolverket lyfter i sin ”Lägesbedömning 2013” hur viktig det här utbildningarna är för att trygga arbetsmarknadens behov:

”Yrkesområdena omvårdnad och social omsorg är det i särklass största inom yrkesutbildning i gymnasial vuxenutbildning. De utör tillsammans 45 procent av volymen studier på yrkeskurser. Inte minst inom dessa yrkesområden är därmed yrkesutbildning för vuxna ett viktigt komplement till gymnasieskolan vad gäller kompetensförsörjning till arbetsmarknaden”

Det ska ses i ljuset av att SKL häromdagen gick ut med att det kommer behöva anställas 225 000 personer inom vården de kommande tio åren.

Så här skriver Svenskt Näringsliv i sin rapport ”En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna”:

” Yrkesvux [bör] utgöra en del av det reguljära utbildningsystemet – inte bara fungera som konjunkturåtgärd inom ramen för Komvux. Förordningen för yrkesvux behöver utformas så att den tydligare kopplas till gymnasieskolans programmål och nationella och lokala programråd.”

Bengt Porsling, ordförande i Teknikcollege som ofta lyfts fram som ett lyckat exempel på samverkan mellan branscher och yrkesutbildningarna, uttrycker det såhär:

”Regeringens ryckiga tilldelning av platser till Yrkesvux indikerar en projektbaserad syn på kompetensförsörjning, som inte motsvarar företagens behov. När fungerande strukturer för kompetensförsörjning nu vuxit fram genom Yrkesvux, vore det närmast ett tjänstefel av regeringen att inte göra den permanent”

Socialdemokraterna presenterade i veckan sitt första steg i ett nytt Kunskapslyft där en permanentning av Yrkesvux-satsningen ingår. Det är en gåta hur den moderatledda regeringen inte bara står bredvid och tittar på utan också aktivt drar undan benen på det annars oförenliga intressen gemensamt står bakom: Permanenta yrkesvux!