Aktiv arbetsmiljöpolitik

avatar

Fem dödsolyckor redan i januari 2015: klämd mellan traktor och träd, påkörd av godståg, lastbilssläp träffade lastbil, kört av vägen med långtradare, överkörd av hjullastare.

Under 2014 omkom 48 arbetstagare och egenföretagare på arbetet, inräknat sju stycken från annat land, två i arbetsmarknadsåtgärd och en elev-montör. Omkomna vid resor till och från arbetet är inte medräknade. Flest dödsolyckor finns i branscherna transport, bygg & anläggning och jord & skog. Under senare år har betydligt fler lastbilsförare omkommit. Orsakerna är hårt pressade förare i överlastade lastbilar med slitna bromsar och dåliga däck.

Utöver dödsfall i arbetsolyckor avlider minst 1300 per år i hjärtsjukdom, cancer, kol och andra sjukdomar samt i självmord. Det finns dock ingen tillförlitlig statistik. Arbetsmiljöverket beräknade 2010 att minst 1000 människor avlider per år i arbetsrelaterad sjukdom. Antalet självmord orsakade av arbetet beräknas till 100 – 300 per år.

Nationell plan för bättre arbetsmiljö.  Den 2 februari träffade parterna arbetsmarknadsministern inför arbetet med en ny nationell handlingsplan för arbetsmiljön. LO lämnade över sina krav på åtgärder. Utöver olyckor i arbetet skapas ohälsa av bl a otrygghet i anställningen, högt tempo, emotionellt påfrestande arbete, utarmat arbete, arbete på udda tider och ensamarbete. På de flesta arbetsplatser finns  ett intresse av att skapa en god arbetsmiljö. Men ofta saknas insikt, kunskap och tålamod, ibland också vilja. Ibland vet man inte vem som har arbetsmiljöansvaret. En del arbetsgivare saknar allt.

Organisatorisk och social arbetsmiljö.  Arbetsmiljöverket grubblar nu över föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Förslaget har varit på remiss.  LO och tjänstemannafacken ser ett stort behov av regler mot dålig arbetsledning. Med stöd av den här föreskriften kan åtskilliga löntagare räddas från död i hjärtinfarkt, stroke och självmord. Just hårda krav i arbetet och liten möjlighet till återhämtning ger dödsfall i hjärtinfarkt. Även mobbning kan leda till död i hjärtsjukdom. Föreskriften uppmuntrar även till att skapa arbetsplatser som främjar arbetsglädje och hälsa. Den nationella handlingsplanen ska givetvis stötta genomförandet av denna föreskrift.

Förbjuda farlig entreprenad. Det röriga arbetslivet ger problem. Entreprenörskedjor, inhyrda, enmansföretag, franchising och långa leverantörskedjor ger oklarhet om arbetsmiljöansvaret. Det har även uppstått en arbetslivskriminalitet som pressar priser och villkor.

Den nationella handlingsplanen bör omfatta att införa en regel i arbetsmiljölagen som ger Arbetsmiljöverket möjlighet att förbjuda en farlig entreprenad. LO har länge drivit krav på beställaransvar. En idé som Arbetsmiljöverket utreder är att utforma beställaransvar på samma sätt som 8§ Upplåtelse av lokaler i 7 kapitlet i Arbetsmiljölagen. I väntan på en lagändring kan ett visst beställaransvar uppnås genom att ändra uppgifterna för byggherren och byggarbetsmiljösamordnarna i föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete.

Lagregel om emotionell påfrestning. Kommuners och landstings pressade budgetar pressar  löntagarna. Projekt för att öka produktiviteten i vård och omsorg avslöser varandra. Men resultatet blir ofta håglöshet, trötthet och sjukdom. Den högsta ledningen verkar inte ha tålamod att låta en omorganisation sätta sig. Det finns dock lyckade satsningar där personalens idéer tas på allvar och ger högre kvalité och inte färre timmar. Här behövas draghjälp från den nationella handlingsplanen.

Intensiteten i känslomässigt tunga jobb ökar inom sjukvård, hemtjänst och socialtjänst. En regel om emotionell påfrestning i arbetsmiljölagen kan bli ett stöd för att komma till rätta med psykisk utmattning, depression och cynism.

Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar under våren tre seminarium för att utveckla den nationella handlingsplanen för arbetsmiljön; Nollvision mot dödsolyckor & grå sektorn, Ett förlängt arbetsliv & ungas inträde i arbetslivet, Gränslöst arbete & emotionell belastning. Regeringen tar problemen i arbetsmiljön på allvar.

 Debatt: DN, Dagens Arbete, Arbetet,