Arbetsmiljön sämre än så

avatar

LO presenterade 20130624 rapporten Arbetsmiljö 2012 – klass & kön. Den visar att arbetsmiljön snabbt blev sämre för arbetare och lägre tjänstemän under 1990-talet för att sedan försämras långsammare. År 2012 ser nivån på arbetsmiiljön ut att ha stabiliserats, men på en betydligt lägre nivå än 1991. Rapporten bygger på SCBs Arbetsmiljöundersökningar.

Men stämmer det? Minst tre faktorer kan ha påverkat svaren på SCBs frågor och ge sken av att arbetsmiljön är bättre än vad den är. Dessa är:

  • En betydande och ökande del av dem med en sämre arbetsmiljö nås inte av SCBs enkäter.
  • Bättre hälsa bland dem som svarat på SCBs frågor 2011 gör att en sämre arbetsmiljö inte upplevs lika dåligt.
  • Den långvarigt höga nivån på arbetslösheten kan ha medfört att delar av arbetskraften accepterar en sämre arbetsmiljö.

 Underskattning av andelen med dålig arbetsmiljö

Bland yngre, utbildade under kort tid och män samt bland dem med låg inkomst, utländsk bakgrund, tidsbegränsade anställningar och deltid är det färre som svarar på SCBs enkäter. Löntagare från EU och länder utanför EU nås inte alls av SCBs undersökningar. Slutsatsen är att SCBs undersökning underskattar andelen med en sämre arbetsmiljö. 

En friskare arbetskraft

Enligt Folkhälsoinstitutets årsrapport 2012 är arbetskraften friskare idag än år 2000. Det kan ha påverka svaren på SCBs frågor eftersom en bättre hälsa ger bättre möjligheter att anpassa sig till arbetet.   .

Att arbetare födda på 1950-, 60-, och 70-talen är friskare än dem födda tidigare torde bland annat bero på att de yngre fick en bättre start i livet. Bidragande till det är enrad reformer på 1960- och 70-talen. Grundskolereformen 1962 och den stora omfattningen av gymnasieskolan flyttade insteget på arbetsmarknaden från 14 år till 18 år. Under samma tid kom bättre barnhälsovård, en utbyggd allmän sjukvård, familjepolitik, bättre mat och bostäder och med tiden en betydligt bättre arbetsmiljö.

Oroande idag är att ohälsan bland yngre ökar, främst bland yngre kvinnor (Folkhälsoinstitutet 2012).

Arbetsmiljöverekt vill själva revidera Artsmiljöundersökningen

Arbetsmiljöverket planerar nu att ändra frågor och i Arbetsmiljöundersökningen och hur ofta de ställs, utan samarbete med parterna och utan att knyta till sig en expertgrupp. Varför? En första prioritet bör i stället vara att ge SCB resurser för att söka upp de grupper där svarsfrekvensen är låg och motivera dem att svara på frågorna. Och ska en revidering göras av Arbetsmiljöundersökningarna ska det ske i samverkan med parterna. FAS anordnar den 11 november ett intressant seminarium om just denna fråga: Varför svarar dom inte på våre enkäter.

Regeringen, partena och andra beslutsfattare behöver en korrekt beskrivning av verkligheten. Sverigen behöver därför åter ett öppet och oberoende Arbetslivsinstitut som bland annat kan stötta SCB och Arbetsmiljöverket i att utveckla statistik om läget i arbetslivet.

Etiketter: , , , , ,