Förbud mot farlig entreprenad

avatar

 

Och så hände det igen. Två döda i en olycka på jobbet. För 2014 är vi nu uppe i en förolyckad per arbetsvecka. Så har det sett ut de senaste 10 åren, när vi även räknar in utstationerad arbetskraft. Värst drabbade branscher är transporter, bygg & anläggning och jord & skog. Samtidigt ökar sjukskrivningarna och antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar, främst i LO-yrken.

Branschvisa handlingsplaner för bättre arbetsmiljö

På de flesta arbetsplatser är intresset stort för att skapa en god arbetsmiljö. Men det röriga arbetslivet med underentreprenörer, inhyrda, enmansföretag och långa leverantörskedjor ger problem. Det blir inte lättare av att några företag genar över reglerna.

Nu krävs att regeringen och arbetsmarknadens parter tillsammans upprättar branschvisa planer för att nå en bättre arbetsmiljö. Med en vision om noll allvarliga olyckor.

En del i denna handlingsplan bör vara en ny lag om att beställaren tar sitt ansvar för att säkra arbetsmiljön. En entreprenör är i hög grad beroende av beställaren/huvudentreprenören när det gäller kvalitén på arbetsmiljön.

LO har länge drivit krav på beställaransvar. Olika grader av beställaransvar finns i Norge, Finland och Danmark. Ett antal utredningar har också berört denna fråga. I betänkandet Bättre arbetsmiljöregler II (SOU 2007:43) fanns ett förslag, som dock inte är tillräckligt skarpt.

Förbjuda en farlig entreprenad

Ett skarpare förslag är att Arbetsmiljöverket ska kunna förelägga om åtgärder eller förbjuda en allt för riskfylld entreprenad. Det behövs en ny regel i arbetsmiljölagen som ger Arbetsmiljöverket befogenhet att sätta press på beställaren, och inte enbart mot entreprenören som idag.

En idé som Arbetsmiljöverket utreder är att utforma beställaransvar på samma sätt som 8§ Upplåtelse av lokaler i 7 kapitlet i Arbetsmiljölagen. Entreprenören har kvar sitt ansvar,  samtidigt som beställaren också får ett ansvar. En sådan lagregel bör utformas så att den ger effekt där riskerna är störts och så att även skyddsombudet kan agera mot beställaren.

En lagändring tar dock några år att genomföra. Under tiden kan ett visst beställaransvar uppnås genom att ändra i uppgifterna för byggherren och byggarbetsmiljösamordnarna (BAS-P och Bas-U) i föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Det finns fler vägar för att nå ett säkrare arbete. Förhoppningsvis leder Byggnadsarbetareförbundets samtal med Sveriges Byggindustrier till ett huvudentreprenörskap som ger mer ordning och reda i byggbranschen.