Europaparlamentariker, stå upp för arbetstagarnas rättigheter

avatar

Bästa Europaparlamentariker! Om du vill förhindra ojämlika arbetsvillkor och snedvriden konkurrens så röstar du NEJ den 4 februari till delar i EU-kommissionens REFIT-betänkande som kommer upp i Europaparlamentet idag för röstning.

Det gäller bland annat punkterna 34 och 40 i detta förslag samt förslag om att undanta företag med upp till 250 anställda från delar av arbetsmiljölagstiftningen och att avstå från att lagstifta i viktiga arbetsmiljöfrågor. REFIT marknadsförs som ”smart reglering”, men framstår som både osmart och omodern.

Inget ont om regelförenklingar (vilket jag sagt flera gånger i tidigare bloggar), men tar man i för mycket och på fel områden så kan resultatet bli helt uppåt väggarna fel. Vi behöver trygga och säkra arbetsplatser i hela Europa oavsett hur många som finns på arbetsplatsen. Det är orimligt att konkurrensmässigt straffa ut företag som vill agera seriöst i arbetsmiljöfrågor och som behöver ha lagstöd för detta.

Se även i de tidigare blogginläggen den skrivelse som de svenska fackliga centralorganisationerna tillskrev Sveriges statsminister inför rådets möte i oktober 2013, där man även behandlade kommissionens ”REFIT” meddelande.

Ärendet som kommer upp i Europaparlamentet idag den 4 februari heter ”EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet”. Rubriken är knappast uppseendeväckande, men det som du som ledamot av Europaparlamentet förväntas rösta för är bland annat de förslag till betänkande som hänvisas till i länken ovan, men som återfinns i dessa sammanfattningsdokument:

Refit-programmet

Kommissionens uppföljning av topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen

Förutom att kraftigt urholka arbetsmiljölagstiftningen för alla som råkar vara anställda på företag med färre än 250 anställda (de flesta svenska arbetstagare, med andra ord), så vill EU-Kommissionen slippa presentera ett belastningsskadedirektiv – trots de 600 miljoner sjukdagar årligen som drabbar Europas arbetstagare på grund av belastningsskador.

Det finns ett klart utkast till direktiv som antogs 2010 av den trepartssammansatta Rådgivande kommittén för hälsa och säkerhet i Luxemburg men Kommissionen, som sagt, avstår att publicera.

Kommissionen vill också slippa genomföra en översyn av direktivet om carcinogener – trots att mer än 100 000 arbetstagare i Europa årligen dör av cancerrelaterade sjukdomar. Och Kommissionen vägrar att genomföra ett direktiv inom arbetsmiljöområdet för frisörerna. Det finns ett avtal som har förhandlats och överenskommits mellan de europeiska arbetsmarknadsparterna inom frisörbranschen – men Kommissionen anser inte att dessa arbetstagares dagliga problem med exponering för kemikalier och belastningar är viktiga.

Bästa Europaparlamentariker!
Glöm inte att det i Europeiska unionens stadga (artikel 31 (1) står att alla arbetstagare har ”grundläggande sociala rättigheter, inklusive rätten för varje arbetstagare till arbetsvillkor som respekterar hans/hennes hälsa och säkerhet”.

Det innebär att alla EU-nivåer – Kommissionen, Parlamentet och medlemsstaterna – är skyldiga att upprätthålla och främja en förbättring av alla EUs arbetstagares arbetsvillkor.

Stå upp för arbetstagarnas rättigheter och försvara de europeiska sociala regelverken! Stoppa avregleringen av Europa och angreppen på arbetsrätten!

 

Etiketter: , , , , , , , , , ,