Skyddsombudens villkor har försämrats sedan 2006

avatar

Igår, den 24 oktober firade vi skyddsombud för första gången skyddsombudens dag. Inför 2200 skyddsombud på mässan GILLA JOBBET lyfte LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson fram skyddsombuden som den oerhört viktiga resurs de är för att få till en bra arbetsmiljö.

Löntagarnas ombud i skyddsfrågor föddes för hundra år sedan 1912 och blev med åren oumbärliga. Tveklöst har skyddsombudens arbete bidragit till att arbetsmiljön blivit bättre än i de flesta jämförbara länder.

Att vara skyddsombud är ett av de viktigaste förtroendeuppdrag man kan få av sina arbetskamrater. Det handlar ju om våra liv och vår hälsa. Fortfarande omkommer en löntagare varje vecka i olyckor och upp mot 1300 avlider per år av andra arbetsrelaterade orsaker. Värk och smärta orsakat av arbetet är omfattande och följderna av psyko-sociala problem på arbetsplatserna ökar. Därför ska skyddsombudet ges de bästa förutsättningar.

Men villkoren för skyddsombuden har försämrats. Här har både regeringen och arbetsgivarna ett ansvar. Regeringen för att systemet med skyddsombud ska ges goda förutsättningar. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Men arbetet med att riskbedöma, åtgärda och följa upp insatser ska ske tillsammans med löntagarnas fackliga representant skyddsombudet. Tyvärr finns tecken på att en del arbetsgivare vill gå runt skyddsombudet.

LO-förbunden har under 2012 undersökt villkoren för sina skyddsombud. Den förra undersökningen gjordes 2006. Systemet med skyddsombud i grunden är robust men det finns det som oroar. Några resultat:

• 2012 finns 66 000 skyddsombud inom LO-sektorn. Det är fem procent färre än 2006. På hela arbetsmarknaden fanns 113 000 skyddsombud år 1989, under 00-talet låg antalet kring 100 000. Samtidigt ökade antalet anställda. Idag saknas 100 000 skyddsombud på de svenska arbetsplatserna.

• En god utbildning är grunden för skyddsombudets möjlighet att ligga i framkant. De tidigare centrala arbetsmiljöavtalen angav att grundutbildningen var på 40 timmar, idag uppfylls det enbart för 38 procent av våra skyddsombud. Det är klart sämre än 2006. Under de senaste 12 månaderna har 45 procent inte fått någon fortbildning alls.

• Kring 90 procent av skyddsombuden har ett bra stöd från de anställda och från det lokala facket. Upp mot 60 procent av skyddsombuden tycker att chefen stöder dem. Men av Transportarbetareförbundets skyddsombud anger 17 procent att de känner sig motarbetade av chefen, vilket är synnerligen allvarligt.

• På frågan vem som har utsett dig till skyddsombud svarar 11 procent att de är utsedda av arbetsgivaren. Det är förståeligt att en arbetsgivare vill att det finns ett skyddsombud. Men en arbetsgivare kan aldrig utse skyddsombud.

• Så många som två av tre skyddsombud kan inte ta den tid som fodras för uppdraget. Enbart hälften får det beslutsunderlag som de behöver för sitt uppdrag. Det är klart sämre än 2006.

Vi ser med oro att gamla risker i arbetsmiljön återkommer. En orsak är att många av de små arbetsplatserna som tillkommit har svårt att ha tillräcklig kompetens i arbetsmiljöfrågor. Det har också blivit fler visstidsanställda, mer inhyrd personal, fler ofrivilliga egenföretagare, ”ny” taylorism och ett mer gränslöst arbete. Denna utveckling ställer nya krav på skyddsombuden.

Regeringen lyfter ofta att vi måste arbeta längre upp i åldrarna. Menar regeringen allvar med sin ambition måste vi först se till att betydligt flera kan arbeta till 65 års ålder. God arbetsmiljö kommer inte av sig självt.

Regeringen måste ta ansvar för att förbättra förutsättningarna för skyddsombudens arbete:

• Återför de statliga medel till skyddsombudens fortbildning som togs bort 2006.

• Höj nivån på medlen till de regionala skyddsombudens verksamhet och utbildning. Dessa medel har länge urholkats av inflationen. Antalet små arbetsställen har också ökat.

• Skapa ett institut dit skyddsombud, arbetsgivare och företagshälsovård kan vända sig för att få kunskap, ett institut med ansvar för att samla, vårda, utveckla och förmedla kunskaper om arbetsmiljö och arbetsliv.

• Ge resurser för utveckling av en branschkunnig företagshälsovård som verkligen når små företag, dit både skyddsombud och arbetsgivare kan vända sig med förtroende.

• Ge Arbetsmiljöverket tillräckligt med resurser för att göra en gedigen tillsyn. Skyddsombudet behöver ett snabbt ingripande av Arbetsmiljöverket när en allvarlig arbetsmiljöfråga inte blir löst.

En klok regering och en klok arbetsgivare ser värdet av ett kunnigt och motiverat skyddsombud. Vi vill att parterna och staten tillsammans bygger bättre förutsättningar för ett lokalt arbete för en god arbetsmiljö. Då behöver det inte bli brist på kunniga skyddsombud som törs säga ifrån. Det blir en vinst för löntagarna, arbetsgivarna och inte minst för samhället.

Etiketter: , , ,