Skrotning av fartyg – en fråga om grundläggande arbetsvillkor och miljöskydd

avatar

Denna vecka har EESK haft plenarmöte. Många viktiga frågor har debatterats, som exempelvis stabilitetsobligationer, solidaritet på asylområdet, kommissionens vitbok om pensioner och metoder för hur läkemedel ska prissättas. Men ett annat ämne, ett yttrande med titeln ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordnig om återvinning av fartyg”, är mer fackligt intressant än vad man först kanske […]

Ett år sedan ILOs konvention 189 antogs, dags att ratificera!

avatar

Nu i dagarna är det ettårsdagen av att ILOs arbetskonferens antog en konvention och en rekommendation om grundläggande rättigheter för hushållsarbetare. Hushållsarbetare (på engelska: domestic workers) är ofta i en svag ställning gentemot sina arbetsgivare eftersom de arbetar i arbetsgivarens hem, och därför i extra stort behov av arbetsrättslig reglering till skydd för sina rättigheter. […]

Svensk jämställdhet bra i internationell jämförelse

avatar

Verklig jämställdhet kräver aktiv tanke och handling, i stort och i smått. Framsteg måste vinnas gång på gång. Hur verkligheten ser ut måste granskas med jämställdhetsfokus, vad frågan än gäller. Så jobbar LO med all sin policy och alla sina beslut och rapporter. Jämställdhetsanalyser är en självklar, och betydelsefull del, i LOs policyarbete. Likabehandling av […]

Facklig påverkan på världsbankens policy

avatar

I slutet av mars var jag med en grupp fackliga företrädare från några nordiska fackliga organisationer på ett möte med nordiska företrädare i världsbankens ledning. Syftet var att vi fackliga företrädare ville framföra budskapet att när världsbanken nu gör en översyn av sina riktlinjer för verksamheten, måste respekt för ILOs kärnkonventioner genomsyra helheten. Från fackligt […]

EESK tog ställning för ett humanistiskt perspektiv på EUs inre marknad

avatar

När EESK hade sitt senaste plenarmöte i slutet av februari var det effekter av krisen och vägar ut ur den som dominerade debatten. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso var gäst och höll ett anförande. Han sade bland annat att vi ska skapa en social marknadsekonomi när globala konkurrensvillkor ändras. Vi ska bekräfta våra värderingar, öka […]

Barns rätt i EU

avatar

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, behandlade på det senaste plenarmötet bland annat ett förslag från kommissionen om ”En EU-agenda för barns rättigheter”. Att främja och skydda barns rättigheter hör till de målsättningar som fått ökad tyngd i och med Lissabonfördraget. Alla medlemsstater i EU har ratificerat FNs barnkonvention. Kommissionen skriver i sitt förslag […]

EESK och ILOs konvention nummer 94 om offentlig upphandling

avatar

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, är ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. Kommittén avger yttranden om förslag till EU-lagstiftning till Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som en länk mellan […]