Hur länge kan Billström förneka det uppenbara?

avatar

Återigen står arbetstillståndssystemet i fokus. Dagens Nyheter rapporterar idag om ett utbrett fusk, läs här och här. Och det är ju långt ifrån första gången oegentligheter, missbruk, fusk och utnytjande uppdagas. Hur länge ska det fortgå innan minister Billström kryper till korset och erkänner att hans reform från 2008 är ett fiasko.

Missförhållanden verkar mer varar regel än undantag. Och det är ju egentligen inte så konstigt eftersom inga kontroller görs i samband med tillståndens beviljande. Ingen provar arbetsgivarens eller arbetserbjudandets seriositet. Arbetstagarens beroende av arbetsgivaren är fullständigt, anställningen är grunden för vistelse i Sverige. Mister arbetstagaren den, mister arbetstagaren även rätten att vistas i landet.

Billström vägrar helt enkelt inse att problemens kärna är att hans beslut att ta bort myndighetsinblandningen i arbetstillståndsbeslutet.

Billström har gjort ett stor grej av att Migrationsverket i regleringsbrevet för 2011 fått instruktioner att ”motverka förekomsten av skenanställningar och missbruk av reglerna”. Jag har svårt att se vad en sådan skrivning har för praktisk betydelse. Hela idén med hans system är ju att arbetsgivaren själv förfogar över beslutet, Migrationsverkets uppgift är ju bara att expediera  arbetsgivarens beslut. Att i efterhand försöka lappa hålen genom att hänga på någon oklar skrivning om att motverka skenanställningar är väl mest en dimridå. Som syftar till att vinna tid och en syndabock. Utlänningsförordningen är ju tydlig. Arbetsgivaren fattar beslutet, och det gäller!

Dessutom har ju uppdraget att motverka skenanställningar alltid funnits där. I en Skrivelse till Billström från juli 2009 konstaterar Migrationsverket att:

”Det finns inget krav i lagstiftning eller förarbeten att Migrationsverket ska kontrollera att arbetsgivaren sköter skatter, avgifter och andra åligganden som ankommer på en arbetsgivare. Inte heller finns några krav på att kontrollera lönsamheten eller att företaget har tillräckliga ekonomiska resurser för att anställa ytterligare personal. Däremot ska Migrationsverket vara observant på att det inte handlar om skenanställningar (prop. 2007/08:147 s. 37). Det kan även uttryckas som att det ska vara en ”riktig” anställning. Varken i författning eller förarbeten anges närmare vad som avses eller på vilket sätt Migrationsverket ska kunna kontrollera eller bedöma om en anställning tillkommit för skens skull.”

Nej, arbetsgivaren ska inte kontrolleras, hans beslut ska inte granskas eller ifrågasättas. Om oegentligheter ändå upptäcks, klarnar inte rättsläget nämnvärt. Migrationsverket själva skriver i 2009 års årsredovisning:

”Det är emellertid oklart vilka sanktionsmöjligheter Migrationsverket verkligen har när oegentligheter av olika slag upptäcks. Det är också oklart vilket lagstöd som finns för att avslå en ansökan när oegentligheter upptäcks men anställningsförhållandena fortsättningsvis är tillräckliga för att bevilja arbetstillstånd. Det ligger inte heller alltid i arbetstagarens intresse att informera Migrationsverket om dåliga anställningsförhållanden och oseriösa arbetsgivare eftersom följden kan bli att personens tillstånd återkallas och personen utvisas.”

Nej det håller inte! Utlänningslagen måstet öppnas och skrivas om. Försvaret av dagens regler blir bara mer och mer ohållbart. Och detta är ändå bara början. Därför tror jag att innan Regeringen går på sommarledighet kommer utlänningsförordningen att ha öppnats och ändrats.

Etiketter: , ,