Stoppa EU-förslagen som ger sämre arbetsmiljö!

avatar

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” Vidare ska ”Arbetsförhållandena…anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.”

Ett par rader med lagstiftarens (riksdagens) intentioner när man har infört arbetsmiljölagen.

Vi närmar oss år 2012. Året då det svenska systemet med skyddsombud på arbetsplatserna fyller 100. Väldigt mycket positivt har förvisso skett efter detta. Men fortfarande dör varje år omkring 1 400 personer i arbetsrelaterade sjukdomar. En del uppskattningar visar att brister i arbetsmiljön kostar miljarder. ”Enbart” dödsfallen på jobbet kan beräknas till en miljard per år i kostnader.

Man hade kunna förvänta sig kraftfullare åtgärder och skärpa lagar. Men den tidigare avsaknaden och delvis avrustningen av arbetsmiljöarbetet från regeringens sida är på ett par punkter på väg i rakt negativ riktning. Tidigare har LO-bloggen skrivit om förslaget att avkriminalisera arbetsmiljöbrott, en åtgärd som kan bli en negativ vändpunkt i arbetsmiljöarbetet. I dagarna når också uppgifter från EU fram till mig: Kommissionen verkar vara på väg att, i avbyråkratiseringens namn, föreslå lättnader för mindre företag. Det ska alltså vara okey med sämre arbetsmiljö enbart av skälet att man arbetar i ett mindre företag.

LO, TCO och SACO skriver brev till regeringen om detta med uppmaningen att man ska försöka få stopp på ”tokerierna”.

För oss är det självklart att arbetsmiljöskyddet ska gälla för alla arbetstagare. Av rapportens exempel framgår att kommissionen finner det legitimt att undanta ett stort antal arbetstagare från viktiga delar av arbetsmiljöreglerna. ..Vid Europeiska rådets möte, men också i andra sammanhang, är det därför nödvändigt att regeringen med kraft tillbakavisar kommissionens ambitioner på dessa områden.

Fler proteströster behövs!

Etiketter: ,