Snabbare och smidigare rekryteringar till schyssta villkor

avatar

Arbetskraftsinvandring är ett naturligt inslag på arbetsmarknaden i alla västländer. Så även i Sverige. Så är det av den enkla anledningen att den behövs. Arbetskraftsinvandringen är delvis ett resultat av den sammanflätade ekonomi vi lever i. Företag spänner ofta över flera landsgränser. Dessutom är det omöjligt för ett litet land som Sverige att varar självförsörjande på alla kompetenser.

Eftersom arbetskraftsinvandringen är viktig är det också viktigt att den fungerar. På alla delar av arbetsmarknaden. Det är en grannlaga uppgift. Sverige är inte bäst i klassen. Långt därifrån.

Allt sedan avregleringen av arbetstillståndssystemet sjösattes i december 2008 har det rapporterats om utnyttjade och dåliga arbetsvillkor. Det torde inte längre finnas någon som i den politiska debatten med fog kan hävda att arbetskraftsinvandrare garanteras skäliga arbetsvillkor i Sverige.

LOs branscher har bitvis stora problem med svartarbete, fuskande företag och ekonomisk brottslighet. Risken att bli utnyttjad är långt mycket större här än i tjänstemannayrken. Detta måste regelverket ta hänsyn till. Det är därför vi föreslår att svensk myndighet får i uppgift att säkerställa att det bakomliggande skälet för en rekrytering utanför EU handlar om en genuin brist på arbetskraft.

Våra förslag syftar inte till att minska arbetskraftsinvandringen eller utestänga arbetskraft. Vi vill stärka migranternas ställning. Sverige har en moralisk skyldighet att försäkra sig om att det tillstånd som utfärdas av en statlig myndighet, Migrationsverket, inte leder till utnyttjande och fusk.

Idag tar resan mot permanent uppehållstillstånd fyra år. Många ramlar på vägen, ofta ut i ett rättslöst tillstånd som papperslös.

Därför föreslår vi ett byte. Om samhället kan lita på arbetsgivarens och arbetserbjudandets seriositet kan samhället också dela arbetstagarens risk. Vi vill att alla som har ett erbjudande om fast anställning i Sverige ska få ett permanent uppehållstillstånd redan från start.

Det skulle öka Sveriges attraktionskraft för utländska arbetstagare. Därmed skulle svenska seriösa arbetsgivare få lättare att rekrytera utländska arbetstagare. Det är positivt.

Arbetserbjudandet måste göras juridiskt bindande. Arbetstagaren måste på förhand veta vilka villkor som väntar. Det torde underlätta utländska rekryteringar.

Ett stort hinder för seriösa rekryteringar är Migrationsverkets handläggningstider på upp emot tolv månader. Verket är översvämmat med dåliga arbetsgivares försök till rekryteringar. Med våra förslag kommer de oseriösa inte längre finna det värt att ens försöka. Vi tror att handläggningstiden i ett slag skull kunna halveras. Även det skulle innebära lättnader för seriösa företag att rekrytera utomlands.

Snabbare och smidigare rekryteringar till schysstare villkor. Det vill vi ju alla ha. Eller?