Till lo.se Sök Meny
Befria Riksbanken från bolåneskulden!

Befria Riksbanken från bolåneskulden!

Den svenska Riksbanken har valt att ta hänsyn till hushållens höga bolåneskulder när de sätter räntan. Med högsta sannolikhet har det bidragit till att förvärra den redan katastrofalt höga svenska arbetslösheten. Tidigare vice riksbankschef Lars E. O. Svensson har publicerat beräkningar som visar att den för höga räntebanan kan ha kostat så mycket som 40 000 fler arbetslösa.

Styrräntan är tyvärr dessutom ett mycket trubbigt vapen för att hålla nere huspriserna och hushållens skulder. Detta kostaterar även Riksbanken själva i sin utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden.

Riksbanken gör alltså fel när de använder reporäntan för att dämpa skuldsättningen. Direktionen borde hålla sig till det uppdrag riksdagen har delegerat, dvs. stabilisera priserna kring 2 procent – något som man misslyckats fatalt med.

I en ny rapport från LO-ekonomerna, skriven av min kollega Torbjörn Hållö, kommer vi fram till att om Riksbanksdirektionen ska envisas med att även ta hänsyn till finansiell stabilitet vid sina penningpolitiska beslut så bör man åtminstone erkänna att detta innebär en målkonflikt OCH beräkna hur stor denna är.

Är då inte hushållens samlade bostadslån något problem? Jo, sannolikt finns det risker.

Svenska folket är i dag mer skuldsatta än man har varit i modern tid. Den höga skuldsättningen är i sig inget konstigt utan i stort sett en spegelbild av att bostadspriserna har ökat mycket kraftigt under cirka 15 år och nu är historiskt höga.

ÅP_diagram1 

ÅP_diagram2

Bostadsprisernas starka positiva utveckling är heller inget svårförklarat utan går i huvudsak att härleda till hushållens ökade inkomster, låga realräntor, svag finansiell reglering på området och otillräckligt regelverk för bostadslån. Den sittande regeringens förkärlek för att sänka fastighetsskatter har också bidragit. Bostadspriserna drivs också i delar av en låg nybyggnation.

Bostadspriserna och belåningsgraden är alltså i huvudsak orsakade av det som vi ekonomer brukar kalla för ekonomiska fundamenta – dvs. bakomliggande variabler som i stor del har förankring i en balanserad ekonomisk utveckling.

En risk i sammanhanget är dock att bostadspriserna kan vara drivna av psykologiska faktorer. När priserna går upp så tror köpare och bostadsinnehavare helt enkelt att de ska fortsätta att göra det. Amerikanska studier har visat att bostadsköpare bygger förväntningar på framtida prisutveckling utifrån hur prisutvecklingen har varit historiskt. En priskorrigering nedåt kan då enligt samma logik leda till ett prisfall.

Ingen vet säkert om bostadspriserna i dag är farligt höga. Konjunkturinstitutet konstaterade i en fördjupning i Konjunkturläget i förra veckan att ”hushållen i genomsnitt har en tillfredställande ekonomisk ställning både vad gäller belåningsgrad och likviditet”.

Faktum kvarstår att bostadspriserna i dagsläget ligger väl över sitt historiska snitt i reala termer. Det är sannolikt att priserna, förr eller senare, kommer att korrigeras och sjunka till en mer normal historisk nivå. Om bostadspriserna faller så kvarstår hushållens skulder. Ett snabbt bostadsprisfall kan skapa allvarliga problem i det finansiella systemet. Även den reala ekonomin kan påverkas kraftigt negativt av ett prisfall, bland annat genom att fallande priser dämpar den privata konsumtionen.

En del har redan gjorts för att motverka att hushållens skuldsättning fortsätter att växa, exempelvis har vi infört ett bolånetak. Men detta räcker inte. I dagens LO-ekonomrapport föreslår vi en rad ytterligare åtgärder för att minska riskerna på bolånemarknaden:

Sverige behöver en kraftfull politik för att reformera den finansiella sektorn; svenska bankerna behöver hålla mer eget kapital och tvingas att göra mindre riskfyllda affärer. Det ska vara enklare att avveckla banker. En sådan reformagenda dämpar bankernas riskaptit samtidigt som kostnaden för samhällsekonomin blir lägre vid ett eventuellt bostadsprisfall.

Sverige behöver en ny bred samlad bostadspolitik. I väntan på att en sådan politik kommer på plats så bör en statlig investeringsbonus införas för produktion av mindre hyresrätter för unga. Eftersom det framför allt är i storstadsregionerna där bostadsbristen är central för de höga bostadspriserna så bör ett nytt stöd främst riktas mot Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dagens dåliga arbetslöshetsförsäkring innebär en stor ekonomisk risk för en bostadsägare som blir arbetslös och saknar kompletterande försäkringar. Avgiften för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen bör därför sänkas och taket i försäkringen bör höjas.

Det bör ställas krav på att alla banker alltid vid bostadsutlåning tydligt ska informera om amortering. Det bör också vara obligatoriskt för banker att redovisa för sina kunder hur lång tid det kommer att ta för kunden att bli skuldfri. Det bör bli obligatoriskt för banker att externt redovisa hur långa amorteringstiderna är för bankernas befintliga bostadskunder.

Tillsammans kan vi befria Riksbanken från bolåneoket och hjälpa dem att fokusera på deras egentliga uppgift – hålla priserna stabila och sysselsättningen hög.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading