Två år efter SAAB-kraschen

avatar

I dag den 19 december är det två år sedan SAAB Automobil gick i konkurs. LO släppte idag sin rapport ”Två år efter SAAB-kraschen” i samband med ett seminarium på LO, där en panel bestående av Torbjörn Johansson LOs avtalssekreterare, Pär Andersson Svenskt Näringsliv, Leif Håkansson IF-Metall, Susanna Gideonsson Handels och författaren till rapporten Anna Danielsson-Öberg.

Av de 3000 personer som blev arbetslösa över en natt var det runt 1400 arbetare som omfattades av det så kallade TSL-stödet. Varför tog LO initiativ till att producera en rapport om SAAB nedläggningen i Trollhättan?

Som en av avtalsparterna i den kollektivavtalade omställningsförsäkringen TSL kändes det väldigt viktigt att få en ökad kunskap om hur omställningsstödet fungerar i praktiken. Hur drabbade nedläggningen av SAAB regionen Västra Götaland och Trollhättan som ort var också en annan intressant fråga som vi ville ha svar på. Den viktigaste frågan för LO var också att få en bild av hur arbetarna på SAAB klarade denna omställningsprocess.

Annan fråga som vi ville skulle belysas i rapporten var hur användes regeringens insatser kontra det parterna kunde bistå med i form av vårt omställningsavtal. Det är inte ofta som vi i våra rapporter får en möjlighet att intervjua ett antal medlemmar som får möjlighet att berätta om sin livssituation i samband med att de blir arbetslösa. Därför är det särskilt intressant att få en bild av hur det avtalade stödet upplevs av dem som tar del av det.

Vi ville också med rapporten se om det kom fram några tankar så gör att omställningsstödet TSL kan behöva utvecklas framöver. Vi ville också få en tydligare bild av hur samverkan mellan Trygghetsorganisationerna på arbetsmarknaden och offentliga aktörer kan behöva utvecklas.

Vi tog hjälp av journalisten Anna Danielsson-Öberg som har många års erfarenhet av att skriva om arbetsmarknadspolitiska frågor och hon har också tidigare skrivit LO-rapporten Efter Gislaved.

Reflektioner med anledning av studiens resultat:
Stödet värderas, men lyhördhet är viktigt. Den bild som framträder är att stödet som ges genom TSL värderas av dem som tar del av det. Det värde som ligger i att det finns på plats tidigt, innan personen hinner gå in i arbetslöshet, kan inte överskattas. Samtidigt visar deltagarnas berättelser på vikten av lyhördhet hos omställningsaktörerna. Att förlora sitt arbete kastar om tillvaron och människor vill gå olika fort fram i sin omställning, vilket bör accepteras under individens uppsägningstid.

Förväntan om stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Vad som tydligt framträder ur de intervjuer som gjorts med arbetstagare som förlorat sina arbeten är att förväntningarna på vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda för stöd och insatser är långt högre än vad dagens arbetsmarknadspolitik medger. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik är hårt styrd till grupper som redan hunnit bli långtidsarbetslösa eller uppenbart riskerar att bli det. Här ligger sannolikt en stark förklaring till det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen. Det visar att det framför allt är arbetsmarknadspolitikens utformning som avgör vilken tillit människor känner till Arbetsförmedlingen.

En annan arbetsmarknadspolitik behövs! Arbetsmarknadspolitiken ska fungera för att göra det möjligt för människor att ställa om från en del av arbetsmarknaden till annan. Utifrån individuella förutsättningar och utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Givetvis intensiv att alla behöver stöd och insatser från Arbetsförmedlingen, men för personer som gör det måste möjligheterna att få det bli större än vad de är idag. Alltför många får idag kalla handen från Arbetsförmedlingen, på grund av hur arbetsmarknadspolitiken är riggad. Det skapar givetvis frustration hos den som förlorat sitt arbete, också hos de omställningsaktörer som arbetar försatt stötta människor i omställning.

Av de 1400 SAAB arbetarna var det 37 procent eller närmare bestämt 530 personer som enbart hade grundskolestudier i bagaget. Detta medförde ju också att det blev extra tufft för många av dem i omställningsprocessen till ett nytt arbete.

Att LO som part på arbetsmarknaden har ingått avtal med arbetsgivarna om omställningsavtal bygger på ambitionen om att mildra effekterna vid neddragningar och påskynda omställning. Parternas omställningsstöd skall ju ses som ett komplement till det arbete som myndigheten Arbetsförmedlingen skall göra inte ersätta det ansvar som staten har för arbetsmarknadspolitiken.

När den statliga arbetsmarknadspolitiken är så svag som den är idag splittras möjligheterna till stöd i omställning. Rapporten visar ju också hur viktigt den europeiska globaliseringsfonden blev för SAAB arbetarna. Det gav SAAB arbetarna en möjlighet att studera med aktivitetsstöd. För att få ta del av pengarna från den europeiska globaliseringsfonden så måste man ha ett varsel på minst 500 arbetare.

Man kan ju också se en baksida av detta, alla andra arbetslösa i den hårt drabbade Trollhätteregionen med ca 14 procents arbetslöshet innan SAAB nedläggningen och i övriga delar av landet stod utanför denna extra satsning inom arbetsmarknadspolitiken. Detta är också en stor jämställdhetsfråga, stora varsel drabbar i första hand män inom industrin.

Det som också framkommer i rapporten är att det inte finns mycket forskning på området omställningsarbete. Detta är en viktig fråga att jobba med framöver för LO och förbunden.

Reflektionen som jag också gör av rapporten ”Två år efter SAAB” är att detta inte kommer att vara den sista rapport som LO producerar inom frågan omställningsarbete på den svenska arbetsmarknaden.

Vi vet att det ligger flera stora varsel inom industrin efter Norrlandskusten, Ericsson nedläggning av sin fabrik i Hudiksvall samt krantillverkningen vid HIAB i Hudiksvall av dessa varsel med underleverantörer berörs ca 400 personer i en region som har högst arbetslöshet i landet. Sedan har vi Volvo i Umeå där ca 500 personer berörs i ett första steg, tittar vi i den regionen och räknar in servicenäringen samt den offentliga sektorn som också blir drabbad att detta så rör det sig om ca 1500 arbetstillfällen.