Utsätt inte sfi för valfrihetsexpriment!

avatar

Albert Einstein lär ha sagt ”Definitionen av galenskap är att göra samma sak men förvänta sig ett annat resultat”. När nu en ny utredning föreslår att några av de mer problematiska delarna i grund- och gymnasieskolans valfrihetsreformer ska föras över till svenska för invandrare (sfi) och komvux krävs det inget geni för att förutse resultatet. I stället för att kopiera gamla misstag borde vi lära av tidigare reformers konsekvenser och utifrån dem utveckla verksamheten.

Idag skriver LOs viceordförande Ingela Edlund och jag på Dagens Arena om utredningen som föreslår obligatorisk sfi-peng och fri etablering inom sfi och komvux. Det är en ideologiskt driven utredning som med skygglapparna på förbiser en del av verksamhetens specifika villkor. Skolpeng, fri etablering och fritt skolval har fått en del negativa konsekvenser i grund- och gymnasieskolan men här är fyra skäl till att det skulle fungera sämre inom sfi.

  • Sfi är en verksamhet med ett mycket ojämnt fördelat elevunderlag, därför är nationella finansieringsmodeller olämpliga. I nästan hälften av landets kommuner finns det färre än 120 sfi-elever. I ett 20-tal kommuner finns det fler än 1000 elever. Beroende på en rad faktorer, till exempel volym, utbildningsbakgrund, kommunens geografi och socioekonomiska förhållanden, kan olika finaniseringsmodeller passa olika bra. Pengen ska också standardisera kostnaderna med hjälp av en riksprislista. Det riskerar att ha kostnadsdrivande effekter.
  • I många, för att inte säga de flesta, kommuner är det svårt att se förutsättningar för mer än en utbildningsanordnare men med fri etablering kan mycket väl ett företag vilja konkurrera med kommunen och starta upp. De privata utförarna kan när marknaden inte är tillräckligt gynnsam lägga ner sin verksamhet. Då måste det offentliga agera skyddsnät och snabbt kunna erbjuda platser. Det är också ett elevunderlag som, på grund av händelser i omvärlden, kan förändras snabbt, både när det gäller volymer och elevernas förkunskaper. Det är därför mycket viktigt att den förvaltningspolitiska principen om att den som har ansvar och finansierar en verksamhet också ska ges möjlighet att styra den efterföljs.
  • Det fria skolvalet och den fria etableringen är till för att öka elevernas valfrihet. Det är dock svårt att se hur de nyanlända, många med traumatiska händelser bakom sig, under sin första tid i landet och utan att kunna språket ska kunna göra ett välinformerat val av utbildningsanordnare. Utredningen vill kompensera genom att stärka upp den kommunala studie- och yrkesvägledningen, gott så, men faktum kvarstår – valfriheten kommer för de allra flesta sfi-elever vara en chimär på grund av svårigheter att göra relevnta val eller för små elevunderlag.   
  • LO vill se en sammanhållen vuxenutbildning där tidigare missad kunskap kan tas igen och människor omskola sig eller stärka sin befintliga kompetens. Elever ska utifrån sina behov kunna läsa flera kurser parallellt och även kombinera detta med arbete. Utredningen tar ett steg mot en sådan utveckling genom att föreslå att sfi upphör som egen skolform och istället blir en del av komvux. Men den ena handen verkar inte veta vad den andra gör. För samtidigt öppnas systemet upp för fler aktörer som också ska kunna specialisera sig på en mindre del av sfi-verksamheten och då inte behöver erbjuda vare sig sfi för andra grupper eller annan vuxenutbildning. I praktiken får vi ett vuxenutbildningssystem där varje utförare väljer sin tårtbit och där helheten, och i slutändan eleverna, blir lidande.

Varje år flyttar ungefär 100 000 personer till Sverige. Med sig har de erfarenheter och kunskaper som är nödvändiga för svensk tillväxt. Sfi är en central byggsten för att underlätta integration, både i samhället i stort och på arbetsmarknaden. I Sverige skulle vi behöva bli bättre på att hitta verkningsfulla åtgärder som ökar sysselsättningen hos utrikesfödda och motverka diskriminering på arbetsmarknaden. I ett sådant sammanhang är det centralt att inte undergräva förutsättningarna för en effektiv språkutbildning.

Låt inte sfi falla offer för regeringens ideologiskt drivna valfrihetsexpriment!