Europeiskt samarbete för att stärka de fackliga rättigheterna

avatar

Ni som har läst min blogg och eller på annat sätt följt mitt arbete vet att jag brinner för de fackliga rättigheterna på EUs inre marknad. För likabehandling av arbetstagare, för svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.

I helgen tog LO tillsammans med Socialdemokraterna ett steg framåt för att åstadkomma just detta. På ett facklig-politiskt toppmöte på Bommersvik utanför Stockholm träffade Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson sina motsvarigheter från Tyskland och Österrike för att diskutera hur det ska bli ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden.

Bakgrunden till mötet är alla de problem vi ser på den europeiska arbetsmarknaden idag. Efter EU-domstolens utslag i Lavalmålet 2007 diskrimineras arbetstagare på svensk och europeisk arbetsmarknad. När arbetstagare flyttar till ett annat EU-land för att jobba gäller likabehandling. Men när de av sin arbetsgivare i hemlandet skickas (utstationeras) till ett annat EU-land för att utföra ett tillfälligt jobb, gäller inte samma villkor och löner som för inhemska arbetstagare. Den svenska borgerliga regeringen gillade läget och införde ”lex Laval”. Kollektivavtalen och konflikträtten på svensk arbetsmarknad begränsades därmed. Både FN-organet ILO och Europarådet menar att lex Laval strider mot internationell rätt.

Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt att EU och Sverige idag inte respekterar ILOs kärnkonventioner. Det handlar om mänskliga rättigheter!

Konsekvenserna på arbetsmarknaden är tydliga. LO har visat att så många som var femte arbetstagare inom den svenska byggbranschen är utstationerad av ett utländskt företag. Många av dessa arbetstagare är anställda av företag med löner och arbetsvillkor som är sämre än i svenska kollektivavtal. Företagen fuskar med intyg, anställningskontrakt och inbetalningar av löner, skatter och sociala avgifter. I bransch efter bransch konkurreras seriösa företag ut för att de följer svenska kollektivavtal. Fusket gör att den svenska staten förlorar viktiga skatteintäkter. Priser, löner och arbetsvillkor pressas nedåt.

En rad insatser måste göras på EU-nivå för att stävja utvecklingen. Bland annat måste fackliga fri- och rättigheter överordnas företags kortsiktiga vinstintressen.

Den borgerliga regeringen var under åtta år helt passiv och ägnade sin politiska energi åt att förneka problemen på arbetsmarknaden. Stefan Löfven slog redan i regeringsförklaringen fast att ”lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. Regeringen kommer att påbörja ett arbete för att åstadkomma en ändring av EU:s fördrag som slår fast att den fria rörligheten för företag inte kan användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal.” Drygt två månader senare ägde helgens toppmöte rum. Det kommer att ha betydelse vem som vinner valet i mars.

Syftet med mötet vara att lansera ett formellt samarbete för att skapa ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden och stärka fackliga rättigheter i relation till EUs ekonomiska friheter.

Ledarna enades om att vid nästa ändring av EUs fördrag ska fackliga rättigheter stärkas. De sex organisationerna (SAP, SPD, SPÖ, LO, DGB och ÖGB) kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp som, med utgångspunkt i det sociala protokoll som Europafacket tog fram 2008, ska ta fram förslag på hur fördraget kan ändras för att säkerställa att den fria rörligheten för företag inte ska kunna användas för att kringgå lagar och kollektivavtal.

Arbetsgruppen ska också titta på vilka övriga initiativ som kan tas för att stärka arbetstagarnas rättigheter fram till dess att fördraget ändras.

Jag är övertygad om att dagens situation där företag kan konkurrera på den europeiska arbetsmarknaden med låga löner och usla arbetsvillkor hotar den folkliga acceptansen för fri rörlighet. Därmed riskeras även stödet för hela EU-samarbetet. Det enda sättet att långsiktigt säkra vår rätt att fritt röra oss över gränserna i Europa är att säkerställa likabehandling av arbetstagare.

Helgens möte är ett steg i det långsiktiga arbete som LO har bedrivit under många år. Som en del av detta arbete presenterade LO och Socialdemokraterna i slutet av 2013 en överenskommelse om ett gemensamt förhållningssätt vid kommande ändringar av EUs fördrag. Slutsatsen var att vid en framtida ändring av fördraget, genom det så kallade ordinarie ändringsförfarandet, ska svensk arbetarrörelses stöd vara villkorat med en stärkning av fackliga rättigheter.

I rapporten lyfter vi fram behovet av att skapa breda europeiska allianser bakom våra krav. Helgens möte är ett första steg i detta arbete.

Arbetsgruppen ska återrapportera till ledarna för de sex organisationerna under juni månad 2015. Fortsättning följer!

Andra som skriver rapporterar om mötet: Aftonbladets ledarsida, SVT, TT, SR.