400 000 ”fler sysselsatta” om kvinnor förvärvsarbetade som män

avatar

Den största skillnaden på svensk arbetsmarknad, på aggregerad nivå, är den mellan män och kvinnor. Kvinnor tjänar mindre, har lägre sysselsättningsgrad och arbetar heltid i lägre utsträckning än män. Om kvinnor skulle förvärvsarbeta i samma utsträckning som män skulle det motsvara över 400 000 fler sysselsatta.

Igår presenterade Jämställdhetsutredningen betänkandet ”Mål och Myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86). I utredningen framhålls det att utvecklingen mot ett jämställt samhälle på allt för många områden går långsamt, står stilla eller går bakåt.

Ett av de områden där utvecklingen onekligen går långsamt är skillnaderna i sysselsättning mellan män och kvinnor. Men det är nog få som är medvetna om hur stora skillnaderna faktiskt är.

Om kvinnor skulle förvärvsarbeta i lika hög utsträckning som män skulle det innebära en sysselsättningsökning motsvarande omkring 437 000 fler arbeten. De stora skillnaderna beror dels på skillnader i sysselsättningsgrad (137 000 arbeten) och i arbetstider (motsvarande 300 000 arbeten).

Total skillnad i sysselsättning mellan män och kvinnor

151008 Diagram 2 över kvinnors sysselsättningspotential

Det finns alltså en stor potential för fler jobb och fler arbetade timmar i ekonomin. Vägen dit handlar bland annat om att ge sig på de stora orsakerna till skillnaderna i sysselsättning, exempelvis att deltid är norm på stora delar av den kvinnodominerande arbetsmarknaden och att barnomsorgen fortfarande inte är tillräckligt utbyggd på de tider då löntagare förväntas jobba.

*** 

Bakgrund: Över ”400 000 fler sysselsatta” om kvinnor arbetade som män

Skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor har två grundorsaker, lägre sysselsättningsgrad och färre arbetade timmar per sysselsatt.

 137 000 fler sysselsatta vid lika sysselsättningsgrad

År 2013 uppgick den kvinnliga befolkningen i åldersgruppen 20–64 år till omkring 2 741 000 personer. Av dessa var cirka 2 116 000 sysselsatta. Antalet sysselsatta i förhållande till befolkningen, den s.k. sysselsättningsgraden, uppgick alltså till 77,2 procent.

För män i samma ålder var sysselsättningsgraden 82,2 procent samma år, dvs. fem procentenheter högre. Om även kvinnor hade haft en sysselsättningsgrad på 82,2 procent skulle det innebära att 137 000 fler kvinnor var sysselsatta (5 procent av 2 741 000 = 137 000).

”300 000 fler sysselsatta” om kvinnor arbetade lika många timmar som män

Men den största skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor beror inte på om man arbetar eller inte, utan på hur mycket man arbetar.

Om man jämför kvinnors faktiska arbetstid med motsvarande arbetstid för män arbetar kvinnor i genomsnitt 4,6 timmar färre i veckan (27,8 timmar jämfört med 32,4 timmar).* Det beror främst på stora skillnader i deltidsarbete, där 24 procent av kvinnorna arbetar deltid – ofta ofrivilligt – jämfört med åtta procent av männen.

Om även kvinnor skulle arbeta 32,4 timmar i veckan skulle kvinnors arbetstid öka med 9,7 miljoner timmar i veckan (2 116 000 personer x 4,6 timmar), vilket motsvarar en sysselsättningsökning med 300 000 personer (9,7 miljoner timmar/32,4 timmar i veckan).**

I praktiken skulle sysselsättningen inte öka om kvinnors arbetade timmar ökade till samma nivå som mäns arbetade timmar men beräkningen visar ändå hur stor skillnaden är mellan män och kvinnor på svensk arbetsmarknad.

Sammantagen skillnad

Den sammantagna skillnaden mellan män och kvinnors sysselsättning uppgår alltså till nästan 440 000 arbeten, varav 137 000 beror på skillnaden i sysselsättningsgrad och 300 000 beror på skillnaden i arbetade timmar.

(*) Skillnaden i faktiskt arbetade timmar utgår från åldersgruppen 16–64-åringar. I övrigt används åldersgruppen 20–64-åringar i beräkningarna. Eftersom antalet sysselsatta i åldersgruppen 16–19 år är relativt begränsat bör skillnaden inte ha någon större påverkan på slutresultatet av beräkningen.

(**) I denna beräkning har vi utgått från det genomsnittliga antalet arbetade timmar för män. Om man istället skulle utgå från 40-timmars arbetsvecka skulle siffran bli lägre.

Mer om beräkningarna och skillnaderna i sysselsättning mellan män och kvinnor går att hitta i LOs kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Etiketter: , , , , , , ,