Europafacket kräver krafttag mot social dumping

avatar

Kampen mot den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för EU-samarbetet.

Kan vi i Europa inte säkerställa likabehandling av arbetstagare och den viktiga principen om lika lön för lika arbete i enlighet med lagar och avtal på orten där arbetet utförs kommer medborgarna vända sig emot det europeiska projektet och de politiska eliter som ses som försvarar av den nuvarande utvecklingen. Fortsatt stöd för fri rörlighet kräver anständiga arbetsvillkor för alla.

Det är därför glädjande att det på Europafackets (EFS) kongress idag antogs ett handlingsprogram som fokuserar på kampen mot social dumping och en bra arbetsmiljö för alla Europas arbetstagare.

Bland kraven från kongressen återfinns kravet på att grundläggande fackliga rättigheter ska stärkas i EUs fördrag. Detta ska ske genom ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande sociala rättigheter inte kan underordnas EUs ekonomiska friheter och i händelse av konflikt ska det första äga företräde. EFS är tydliga med att europeisk fackföreningsrörelse inte kommer att acceptera fler ändringar av EUs fördrag utan ett socialt protokoll.

Vid sidan av krav på en ändring av fördraget krävs det rad andra lagstiftningsändringar för att skapa ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden.

Bland kraven från kongressen återfinns även krav på en revidering av utstationeringsdirektivet för att säkerställa likabehandling av arbetstagare som tillfälligt skickas från ett medlemsland till ett annat för att utföra arbete. Gemensamma regler för att bekämpa missbruket med brevlådeföretag och införandet av ett huvudentreprenörsansvar i alla branscher och i alla led av kedjan med underentreprenörer.

Kravet på likabehandling när arbetstagare rör sig över gränserna är avgörande för LO, men man får inte glömma att konkurrens med löner och arbetsvillkor även kan ta sig andra uttryck. På en gemensam europeisk marknad där företag som etablerar sig i ett medlemsland per automatik får tillträde för sina varor på hela den europeiska marknaden måste vi säkerställa vissa grundläggande miniminivåer med avseende på till exempel arbetsmiljö. Med sämre villkor än så ska det inte vara möjligt att bedriva företagsverksamhet inom EU.

Det är därför sorgligt att man på EFS kongress kan se tillbaka på tio år av total passivitet från EU-kommissionens sida. Varje år förlorar 160 000 europeer livet till följd av brister i arbetsmiljön. Passivitet är inte längre ett alternativ – det behövs ett offensivt och progressivt arbetsmiljöarbete.

Den existerande lagstiftningen behöver inte försvagas den behöver stärkas.
EU måste genast anta en arbetsmiljöstrategi värd namnet. Samtidigt som kommissionen måste upphöra med de attacker mot den existerande arbetsmiljölagstiftningen som sker inom ramen för det så kallade regelförenklingsarbetet – REFIT.

Till sist vill jag tipsa om det medborgarinitiativ som Transport har startat tillsammans med sin europeiska branschfederation. Genom att samla ihop en miljon namnunderskrifter vill man tvinga kommissionen att ta initiativ för att stoppa social dumping inom transportbranschen och garantera likabehandling av arbetstagare. Skriv under namninsamlingen genom att följa länken.