Till lo.se Sök Meny
Regeringens reformering av Komvux är nödvändig och ett välkommet besked

Regeringens reformering av Komvux är nödvändig och ett välkommet besked

DN debatt idag aviserar utbildningsminister Anna Ekström vilka förslag regeringen tänker gå fram med för att reformera den kommunala vuxenutbildningen i en mer ändamålsenlig riktning. Förslagen är ett välkommet besked.

Regeringen föreslår bland att det i skollagen ska anges att den kommunala vuxenutbildningen ska ha som mål att utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Komvux har inte det här syftet idag, det målet är enbart angivet i skollagen för gymnasieskolan.

Det här är viktigt och den här förändringen är något som LO har efterlyst. Det råder en omfattande arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden. Enligt SCB är det brist på arbetskraft inom flertalet sektorer och som förväntas öka ytterligare till 2035. Denna efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade kan gymnasieskolan ensamt omöjligt täcka upp för. Genom att komvux också ska ha som mål att se till kompetensförsörjningsbehovet kommer det att skapas bättre förutsättningar att tillgodose den arbetskraftsbrist som finns på arbetsmarknaden, både på regional och nationell nivå.

Urvalet av utbildningar kommer därmed i mindre utsträckning styras av individens efterfrågan och i större utsträckning spegla de behov som finns på arbetsmarknaden. Det kan uppfattas som en begränsning för individen. Men de utbildningar som erbjuds och som samhället finansierar ska se till flera intressen. Denna nya målsättning för komvux är bra, både för individen, företagen och tillväxten som helhet. Fler som behöver yrkesutbildning för att få jobb kommer kunna få det, och fler företag kommer att få utbildad arbetskraft.

För övrigt borde även det gymnasiala yrkesutbildningsutbudet i större utsträckning styras av arbetsmarknadsbehov än av elevernas efterfrågan.

Regeringen föreslår även att urvalsreglerna för tillträde till komvuxutbildningarna ska ändras. Den som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Dagens prioriteringsordning innebär att många som har behov av utbildning stängs ute från att läsa på Komvux. Det är olyckligt. Inte minst ur ett integrationshänseende. Många nyanlända har utbildningar men som i sin helhet inte är gångbara på den svenska arbetsmarknaden. De har inte kunnat komplettera sina tidigare utbildningar genom att läsa på Komvux och därmed kunnat förbättra sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller även andra individer som har fullgångna gymnasieutbildningar och som av olika skäl behöver byta yrkesbana eller har svårt att få en varaktig etablering på arbetsmarknaden. Den förändrade prioriteringsordningen innebär att urvalet till Komvux blir mer träffsäkert, genom att bedömningen istället ska utgå ifrån att individens behov av utbildning med syfte att stärka individens möjligheter på arbetsmarknaden.

Staten ska dessutom ta ett ökat finansiellt ansvar för den gymnasiala yrkesutbildningen inom Komvux (yrkesvux). Det rådande regelverket innebär att kommunerna måste medfinansiera med motsvarande antalet platser som staten skjuter till medel för. Det har inneburit problem för framför allt mindre kommuner med små budgetar och har lett till att även om det har funnits behov av utbildningsplatser så har en del kommuner inte haft de finansiella möjligheterna att anordna dem. Med regeringens förslag sänks medfinansieringskravet kraftigt och därmed ges det även bättre förutsättningar för små kommuner runt om i landet att tillgodose de utbildningsbehov som finns.

Regeringen skjuter även till extra pengar för yrkesutbildningar som är kombinerade med SFI. De här kombinationsutbildningarna är kostsamma för kommunerna, bland annat för att det kräver en integrerad undervisning av språklärare och yrkeslärare, vilket förutsätter att det finns tillgängliga lärarresurser. Med de här extra pengarna förbättras möjligheterna för nyanlända att både kunna få en yrkesutbildning och samtidigt lära sig det svenska språket och därmed ökade möjligheter på arbetsmarknaden.

Den kommunala vuxenutbildningen kommer att spela en allt större roll för att säkerställa människors varaktiga etablering, det livslånga lärandet och tillgodose de kompetensförsörjningsbehov som finns på arbetsmarknaden. Med regeringens förslag ges kommunerna bättre förutsättningar att axla den rollen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading