Till lo.se Sök Meny
Coronabudget utan begränsningar

Coronabudget utan begränsningar

I dag kom regeringens vårproposition och vårändringsbudget. Innehållet var redan känt, i form av tidigare presenterade kraftfulla och angelägna reformer för att överbrygga krisen, försäkra oförsäkrade och inleda en betydande utbyggnad av utbildningsinsatser. 

Reformpaketet kommer att bli innebära stora kostnader för staten. Åtgärderna som hittills har presenterats beräknas kosta cirka 100 miljarder i år. Mätt som andel av BNP motsvarar det cirka 2 procent och kommer sannolikt att bli ännu mer omfattande. Men ju större del av produktionsbortfallet som kan motas på detta sätt, desto bättre. Nödvändiga finanspolitiska åtgärder får inte begränsas av en tro att resurser behöver “sparas” till ett senare skede. 

Enligt Finansdepartementet ökar nu den offentliga bruttoskulden från 35 procent av BNP 2019 till 40 procent. Nedåtriskerna överväger. I ett alternativt scenario blir den offentliga skuldökningen upp emot 50 procent av BNP. 

Sverige har dock fortfarande god marginal till andra länders betydligt högre skuldkvoter. Ränteläget är dessutom mycket förmånligt – svenska staten kan idag låna på tio år till negativ ränta och på 30 år till nära nollränta. Att räntorna kommer att stiga snabbt inom kort är inte särskilt troligt. 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 2019, EU-länder samt Storbritannien Procent av BNP 

KÄLLA: EU-kommissionen AMECO aktuell prognos 2020-04-01 

LO-ekonomerna presenterade nyligen snabbrapporten Ekonomiska krisutsikter. Denna visar att de åtgärder som staten hittills vidtagit inte kommer att räcka.  Utökade reformer är prioriterade i närtid:

Skapa möjlighet till heltidspermittering med statligt stöd. Korttidspermitteringssystemet behöver bli ännu mer generöst än idag. För att minska risken för fel och fusk bör systemen enbart omfatta företag med kollektivavtal. Generella nedsättningar av arbetsgivar- och egenavgifter, som även gynnar företag som inte påverkats av epidemin, är ineffektiva och fördelningspolitiskt oacceptabla. Så långt det går bör privata företag använda egna resurser till att brygga över krisen.  

Avisera redan nu att de generella statsbidragen till kommuner och regioner kommer höjas med minst 30 miljarder kronor. Staten är nu tydlig med att kommuner och regioner ska få de tillskott som behövs för att hantera den akuta krisen, men detta måste också vara tillskott som är långsiktiga så att kommuner och regioner inte behöver hålla tillbaka av rädsla att få stå med kostnaderna på sikt. LO-ekonomerna har sedan tidigare lyft att kommuner och regioner behöver cirka 30 miljarder ytterligare per år, för att klara sitt åtagande på välfärdsområdet. Dessa ökade resurser bör nu tydligt aviseras från regeringens sida.  

Permanenta förbättringar av den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. Dagens arbetslöshetsförsäkring är otillräcklig. Vi måste i möjligaste mån förhindra att personer som förlorar sin försörjning till följd av epidemin tvingas vända sig till kommunernas socialkontor. Det höjda taket i a-kassan måste permanentas och gälla längre än 100 dagar. Utöver detta krävs flera andra förbättringar för att säkerställa att Sverige har ett rimligt inkomstskydd vid arbetslöshet, nu och i framtiden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Tidigare kriser visar att de negativa effekterna på arbetsmarknaden riskerar att bli långvariga. Det är därför också nödvändigt att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att förhindra att arbetssökandes humankapital försvagas och att framtida matchning på arbetsmarknaden inte försämras. Både arbetsmarknads- och utbildningspolitik att behöva ytterligare resurser, utöver de resursförstärkningar som presenterats. 

Slopa amorteringskravet. Åtgärder krävs också för att förhindra prisfall på kommersiella fastigheter och bostäder. Regeringen har presenterat ett stöd till hyresreduktioner för företag. Finansinspektionen har annonserat att bankerna nu ska medge undantag från amorteringskravet för hushåll. Vi anser att amorteringskravet i nuvarande läge är kontraproduktivt och helt bör avskaffas.  

Januariavtalet bör avslutas. De planerade reformerna av arbetsrätten bör stoppas och den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen bör avbrytas för att inte skapa en än mer turbulent och osäker situation på arbetsmarknaden. Kriser är inte rätt tid för dylika experiment. Nu råder nya ekonomiska förutsättningar och samarbetet om politiken bör anpassa sig till detta.  

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading