EESK och ILOs konvention nummer 94 om offentlig upphandling

avatar

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, är ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. Kommittén avger yttranden om förslag till EU-lagstiftning till Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som en länk mellan […]