Till lo.se Sök Meny
EESK tog ställning för ett humanistiskt perspektiv på EUs inre marknad

EESK tog ställning för ett humanistiskt perspektiv på EUs inre marknad

När EESK hade sitt senaste plenarmöte i slutet av februari var det effekter av krisen och vägar ut ur den som dominerade debatten.
EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso var gäst och höll ett anförande. Han sade bland annat att vi ska skapa en social marknadsekonomi när globala konkurrensvillkor ändras. Vi ska bekräfta våra värderingar, öka deltagande och integration. Nya styrformer och mer disciplin leder till hållbar ekonomi. EU behöver goda offentliga finanser och målinriktade investeringar. Det ska investeras i sektorer där man kan se resultat.
I den därpå följande debatten sade den fackliga gruppens ordförande att det behövs en strategi för att genomföra grundläggande rättigheter och att Europa behöver ytterligare integration.
Den tredje gruppens ordförande fick applåder när han föreslog att Grekland borde frysa sina försvarsinköp istället för att genomföra nedskärningar som drabbar individer.
Vidare fördes fram från fackligt håll att EU måste ha högre ambitionsnivå vad gäller hållbar utveckling och att bekämpa fattigdom.

Ett yttrande som kommittén tagit fram på eget initiativ gällde sociala konsekvenser av de nya bestämmelserna för den ekonomiska styrningen. De sociala systemen som kommer att påverkas av beslut om reformer med anledning av krishantering och den nya ekonomiska styrningen. EESK rekommenderar en smart och hållbar budgetkonsolidering, där man ser till att nödvändiga sociala investeringar görs.

En del besparingsåtgärder får negativa konsekvenser för både människor och företag. Det finns inneboende målkonflikter mellan Europa 2020-strategin och den ekonomiska styrningen. Alla åtgärder måste granskas så att de inte ökar fattigdomen. EESK menar att det behövs en bedömning av de sociala konsekvenserna för den ekonomiska styrningen och anser framför allt att det behövs en ”social investeringspakt”, att beslutsfattarna måste i god involvera arbetsmarknadsparterna och det civila samhället
och att arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt måste säkerställas.

I samma anda går resonemanget i ett annat yttrande som kommittén tagit fram på eget initiativ; ett medborgarinriktat och humanistiskt perspektiv på den inre marknaden. Där skriver kommittén att vi ser med oro på splittrade och motstridiga politiska beslut. EESK påminner om att genomförandet av en inre marknad inte är ett mål i sig utan ett medel eller ett instrument för uppnåendet av en lång rad politiska mål, som också är av social och miljömässig karaktär.

EESK påminner om att politiken ska syfta till att främja människors välmåga och värderingar såsom människovärde, jämlikhet, frihet, solidaritet, demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Alltså bör åtgärder för att genomföra den inre marknaden ses i ljuset av dessa principer, värderingar och målsättningar. Vi behöver föra en debatt om hur man på ett tydligt sätt kan göra politiken för den inre marknaden förenlig med de grundläggande rättigheterna, med särskild tonvikt på att stärka den sociala dimensionen och konsumenternas rättigheter.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading