Till lo.se Sök Meny
Pröva arbetsförmågan mot faktiska arbeten – inte mot teoretiska!

Pröva arbetsförmågan mot faktiska arbeten – inte mot teoretiska!

Förra veckans fredag hade Socialdepartementet sammankallat till hearing angående det förslag till arbetsförmågeverktyg som Försäkringskassan tagit fram. Jag har tidigare här på LO-bloggen framfört kritiska synpunkter under arbetet med att ta fram detta verktyg. Tyvärr tvingas jag konstatera att en hel del av denna kritik kvarstår när jag idag studerar det slutliga förslaget från Försäkringskassan.

I praktiken riskerar verktyget innebära att ett nytt arbetsförmågebegrepp införs bakvägen utan att något nytt beslut fattas om ändring i socialförsäkringsbalken. Detta strider också mot intentionerna i riksdagsbeslutet om att överge begreppet “reguljär arbetsmarknad” till förmån för “normalt förekommande arbete”. Det här är en av de centrala punkter som LO, TCO, HSO, LO/TCO-Rättsskydd och två av landets ledande rättsvetare, Lotti Rydberg-Welander och Ruth Mannelqvist, varnar för i en gemensam SvD-artikel som publicerades samma dag som hearingen hölls.

Av artikeln framgår att Försäkringskassans verktyg inte stämmer överens med hur arbetsförmågebedömningen enligt gällande rätt ska gå till i sjukpenningärenden. Den yrkeslista som föreslås riskerar att definiera vilka krav olika yrken ställer på en försäkrads förmågor i teorin. Detta är problematiskt eftersom gällande arbetsförmågebegrepp (“normalt förekommande arbete”) ju ska kopplas till den reella arbetsmarknaden och de krav som ställs på individens förmågor i praktiken.

Försäkringskassans nya arbetsförmågeverktyg innebär alltså en förändring av bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga och motsvarar inte vad lagstiftaren (riksdagen) haft i åtanke och som definierats av högsta domstolsinstans genom rättspraxis.

Om ett nytt arbetsmarknadsbegrepp eller en ny innebörd av begreppet arbetsförmåga ska införas i sjukförsäkringen är åtminstone ett minimikrav att detta sker efter politisk beredning av våra folkvalda parlamentariker och inte genom en ny handläggningsmetod (nytt bedömningsverktyg) som tillämpande myndighet konstruerat.

Efter hearingen meddelade Tomas Eneroth (s) att han kommer att begära att socialförsäkringsutskottet håller en utfrågning rörande FK:s arbetsförmågeverktyg med bland andra Försäkringskassans ledning och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Därmed har Tomas Eneroth visat att han är beredd att lyssna in den kunskap som ledande akademiska forskare på området samt stora delar av folkrörelse-Sverige är bärare av.

Nu återstår, precis som LOs förste vice ordförande Tobias Baudin uttryckt det, att se om även de borgerliga partierna är beredda att i en fortsatt dialog med folkrörelse-Sverige och forskningen försöka finna fram till väl förankrade och långsiktigt hållbara lösningar på sjukförsäkringsområdet…

*************************************

Presstips: Daniel Suhonen och Dany Kessel i ett inlägg på DN Debatt om att vinsterna i välfärden är en bra valfråga, Expressen ledare om att rymma från ansvar, SvD ledare om att man kan alltid skylla på “systemet”, Ingvar Persson om att centerpartiets problem består, Martin Klepke om Carema och propagandan för vinstdriven välfärd.

Bloggat:  Peter Johansson om vinster i välfärden, Peter Högberg om vinstdebatten, Fredrik Antonsson om väntetider och vårdplatser, Martin Moberg om de allt fler arbetslösa som tvingas till socialkontoret, Lena Sommestad om faran med politisk uppgivenhet, Bengt Silfverstrand om vinster och vilsenhet i välfärden, Alliansfritt Sverige om att strömhoppet kring Kent Persson fortsätter, Yonna Waltersson om stämplingseffekten med tidiga betyg

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading