Till lo.se Sök Meny
Diskutera bristerna i sjukförsäkringen istället för att fara med osanning om LO

Diskutera bristerna i sjukförsäkringen istället för att fara med osanning om LO

I SvD (2013-08-05) försöker moderaten Finn Bengtsson (FB) få det att framstå som att det är LO som egentligen står bakom de tidsgränser i sjukförsäkringen som alliansen genomförde sommaren 2008. Det är tyvärr inte första gången FB är ute i detta ärende. Helt uppenbart försöker FB smeta ut ansvaret för ett regelverk, som han och andra alliansföreträdare insett saknar folkligt stöd och blivit en belastning för regeringen i valrörelsen. Därför är det extra viktigt med ett tydligt klarläggande från LOs sida.

FBs enda källa för sina påståenden är en idéskiss från LO framtagen av en arbetsgrupp i april 2007, “Sjukas rätt till stöd”.

Men vad FB säkerligen vet, men inte berättar, är att varken LOs styrelse eller LOs repskap ställt sig bakom den aktuella idéskissen. Orsaken till detta var framför allt risken för missuppfattningar och att någon skulle kunna förledas tro att LO stödde tanken på de snäva, rättsosäkra och orimliga tidsgränser som de borgerliga partierna redan vid den aktuella tidpunkten förordade.

Det är dessutom viktigt att ha klart för sig att i idéskissen från 2007 förutsattes att, innan någon tidsgräns kan bli aktuell, måste åtminstone fem viktiga förhållanden först vara säkerställda:

1. Rehabiliteringssystemet måste vara väl utbyggt och en kvalitetssäkrad företagshälsovård finnas att tillgå för alla anställda. Alla som behöver rehabilitering ska ha både reell möjlighet och rätt att få det.

2. Anställningsskyddet för dem som drabbas av ohälsa måste förstärkas så den anställde i lugn och ro kan få rehabilitering, arbetsanpassning eller möjlighet att pröva på andra arbeten.

3. Det måste införas skärpta sanktioner och straff för de arbetsgivare som inte fullföljde sitt anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Huvudansvaret för återgången i arbete för långtidssjuka ska självklart ligga på arbetsgivaren.

4. Ersättningsnivåerna i både sjukförsäkringen och a-kassan måste höjas rejält så att dessa försäkringar verkligen lever upp till den så kallade inkomstbortfallsprincipen.

5. Dessutom bör det finnas en högkvalitativ och aktiv arbetsmarknadspolitik, som stöd under en eventuell omställning.

Om samtliga dessa fem förutsättningar var uppfyllda kunde den arbetsgrupp som tog fram idéskissen alltså tänka sig en tidsgräns i sjukförsäkringen efter 15 månader. Om det fortfarande fanns en arbetsförmåga att ta tillvara kunde ansvaret för arbetsgivaren att återanpassa den sjukskrivne tillbaks till arbetsplatsen då upphöra och stödet inom ramen för arbetsmarknadspolitiken istället ta vid.

Idéskissen från LO år 2007 byggde alltså på teoretiska antaganden om en verklighet som inte fanns då och fortfarande inte finns. Idag innebär frånvaron av dessa förutsättningar att hundratusentals sjukskrivna går miste om sin försäkringsersättning trots att de inte tillfrisknat eller fått en rimlig rehabilitering, utan endast för att de passerat någon av regeringens snäva och rättsosäkra tidsgränser.

En av de viktigaste åtgärderna för en ny regering efter valet den 14 september i år blir att avskaffa en rad av de sjukregler som infördes 2008 och istället ersätta dessa med en långsiktigt hållbar, rättssäker och mänsklig sjukförsäkring.

I rapporten Framtidens sjukförsäkringsom en enig LO-styrelse ställde sig bakom i maj förra året, beskrivs mer i detalj vilka förändringar LO vill se. Ett av förslagen är att omvandla dagens tidsgränser till stödjepunkter, där den försäkrade rustas med konkreta rehabiliteringsrättigheter.

Uppenbarligen gjorde LOs styrelse, liksom LOs representantskap, rätt när de fattade beslut om att inte ställa sig bakom “Sjukas rätt till stöd”. FBs försök att skapa medvetna missförstånd och att blanda bort korten i frågan om tidsgränser i sjukförsäkringen är kanske i sig en av de bästa bevisen för detta.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading