Till lo.se Sök Meny
Post 2015 – Sverige måste vara aktiva i FN

Post 2015 – Sverige måste vara aktiva i FN

I går 4 december presenterade FNs Generalsekreterare Ban Ki-moon sin syn på hur Post 2015 agendan ska utvecklas. I kampen för mänskliga rättigheter och mot fattigdom står mycket av hoppet till denna agenda, därför är det av väsentlig betydelse att den svenska regeringen aktivt deltar och påverkar i förhandlingsarbetet, för jämställdhet, rättigheter i arbetslivet, full sysselsättning och klimatet.
För snart 15 år sedan enades FNs medlemstater om åtta milleniemål. Syftet var att FN gemensamt skulle inrikta sina krafter på att fler människor ska få sina grundläggande behov uppfyllda. Att allt fler ska ges tillgång till mat, rent vatten och utbildning.

Milleniemålen har tjänat sitt syfte väl och inom FN ser man arbetet för att uppnå målen som en framgång. Millenniemålsrapporten från 2010 visar att den då pågående ekonomiska krisen hade negativa effekter på löner och arbetslösheten men trots det gick det att upprätta målet om att halvera världens fattigdom. Rapporten visar också att barn- och mödradödligheten har minskat, att allt fler barn börjar skolan och att kampen mot malaria, tbc och hiv/aids gett resultat. Resultaten är positiva men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt.

Medlemstaterna i FN kom överens om att milleniemålen behövde ersättas och utvecklas. Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete med det som nu kallas den nya utvecklingsagendan eller Post 2015 agendan. Under förra året förhandlades det fram en rapport med 17 mål och 165 delmål/inriktningar. Över fem miljoner människor, regeringar, föreningar och organisationer har påverkat rapportens utformning. Det gör att den är unik i sitt slag i att vara demokratisk och transparent. Rapporten kommer ligga till grund för förhandlingar som kommer att påbörjas i januari och vara klar att antas av FNs generallförsamling i september. Redan nu är 46 förhandlingstillfällen bestämda. FN-organen uttrycker stora förhoppningar till att Post 2015 agendan ska vara avgöranden för att främja utveckling inom respektive område så som barns och kvinnors rättigheter, utvecklingsfrågor, klimat, fredsprocesser och för flyktingar.

Inom ILO som hanterar arbetslivets villkor har ett intensivt arbete som LO deltagit i pågått. En förutsättning för att kunna uppnå många av de kommande målen är att människors arbetsliv präglas av hållbarhet, goda villkor och full sysselsättning.
För att det ska vara möjligt att uppnå målen krävs finansiell styrka, därför ska dessutom en plan förhandlas fram om hur finansiering, uppföljning och hur mätbarhet av målen ska säkerställas.

Förhoppningen är att generalsekreteraren i sin rapport visar hur viktig Post 2015 agendan kommer att vara för att uppnå ökande globala mänskliga rättigheter. För att det ska vara möjligt krävs att avancerade ekonomier så som den svenska, går främst och driver på tillsammans för en ny utvecklingsagenda som får avgörande betydelse för en bättre och rättvisare värld.

Artikeln har tidigare publicerats i AIP.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading