Till lo.se Sök Meny
Allt för många varningsklockor ringer!

Allt för många varningsklockor ringer!

Idag kan vi i Dagens Nyheter (DN) läsa om att Försäkringskassan (FK) gör en praxisförändring utifrån framför allt två domstolsutslag. Detta innebär att FK ser varje nytt läkarintyg som en ny ansökan och inte längre regelmässigt betalar ut ersättning under den utredningstid som kan uppstå mellan två läkarintyg. Däremot kan FK fatta ett interimistiskt beslut om att göra detta.

Det finns som jag ser det stor risk att detta kommer att upplevas som ytterligare regelkrångel av de försäkrade, att fler riskerar att “ramla mellan stolarna” och att tilltron till försäkringen påverkas negativt. Detta har jag också från LOs sida framfört till FK i diskussioner med deras huvudkontor.

Utöver detta rapporterar samtidigt LO-förbunden och LO-TCO Rättsskydd att de upplever att FKs praxis märkbart har skärpts. Detta kommer till uttryck på flera olika sätt. Fler upplever att de på rättsosäkra grunder blir av med sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och ramlar mellan stolarna. Det är också fler som överklagar de beslut FK fattar vid de olika tidsgränserna, framför allt den efter 180 dagar (6-månadersgränsen). Väntetiden för att få denna typ av beslut omprövade av FK ska enligt JO vara max 6 veckor, men är i dag uppe på ca 25 veckor. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

Sammantaget ger detta bilden av en sjukförsäkring som, utan någon lagstiftningsförändring, får en allt stramare utformning. Praxis skärps successivt. LO har tidigare varnat för att regeringens uppsatta mål för sjukpenning och sjukersättning riskerar att leda till att rättssäkerheten för den försäkrade påverkas negativt.

Sedan lång tid tillbaks har LO också fört fram att kravställandet vid de olika tidsgränserna allt för ensidigt riktas mot de enskilda försäkrade. Det finns anledning att ordentligt se över detta. Det är allt för många varningsklockor som ringer just nu. En sjukförsäkring som har uppenbara brister i rättssäkerhet och rättvisa förlorar i legitimitet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading