Till lo.se Sök Meny
EESKs plenarmöte december

EESKs plenarmöte december

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har hållit plenarmöte med flera intressanta teman, bland annat rättigheter för personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter, miljöbrott och utvecklingssamarbete.

EESK förespråkar den nya agendan för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och antagande av en europeisk handikappstrategi 2020-2030. EESK rekommenderar att EU fullt ut genomför FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EUs politik. För detta behövs tillräckliga resurser. Kontaktpunkter för funktionsnedsättningsfrågor bör inrättas vid kommissionens samtliga generaldirektorat och byråer och alla EU-institutioner. EU bör sätta tryck på medlemsstaterna genom den europeiska planeringsterminen för att utarbeta nationella strategier för funktionsnedsättningsfrågor.

Både EU och dess medlemsstater deltar i FNs arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett rättsligt bindande instrument för att inom internationell människorättslagstiftning reglera verksamheten för transnationella företag. EESK stöder synsättet att respekt för mänskliga rättigheter är en grund för allt samhällsengagemang. Mänskliga rättigheter ligger till grund för Europas välstånd och ett fredligt liv. EESK välkomnar en strategi som erkänner staters skyldighet att skydda, främja och fullgöra mänskliga rättigheter och att företag ska respektera dessa. EESK betonar att icke bindande och bindande åtgärder kan komplettera varandra. System som exempelvis OECDs riktlinjer för multinationella företag och rapporteringsstandarderna inom FN visar att det går att genomföra strikta standarder, och kan bidra till att skapa mer lika villkor för företag och skapa en mer rättvis global konkurrens.

Miljöbrott omfattar handlingar som bryter mot miljölagstiftningen och orsakar betydande skada eller risk för miljön och människors hälsa. De mest kända typerna är olagliga utsläpp i luft, vatten och mark, olaglig handel med vilda djur och växter och dumpning av avfall. EESK har ombetts av kommissionen att hjälpa till med utvärdering av direktivets effekter. Direktivet om miljöbrott syftar till att bidra till ett effektivare miljöskydd och en fullständig tillämpning av unionens befintliga miljölagstiftning med hjälp av straffrättslig lagstiftning, säkerställa lika villkor i medlemsstaterna och att säkerställa effektiva sanktionssystem. EESK anser att det viktigaste förslaget är att förbättra genomförandet av det befintliga direktivet, och att börja med en jämförande analys av hur direktivet har genomförts i medlemsländerna, även om det också finns goda skäl att uppdatera det. 

En tematisk debatt om “Från utveckling till partnerskap” hölls i anslutning till ett yttrande om bistånd till tredjeländer, investeringar och handel som verktyg för att minska orsakerna till den ekonomiska migrationen, med särskilt fokus på Afrika. Medverkande var bland andra EU-kommissionär Jutta Urpilainen, med ansvar för internationella partnerskap, biträdande generalsekreterare för FNs konferens för handel och utveckling UNCTAD Isabelle Durant och en representant för europeiska investeringsbanken. I debatten nämndes att framtidsutsikterna i utvecklingsländerna starkt påverkas av klimatförändringarna och är beroende av internationella handelsavtal. EU har erfarenhet av återuppbyggnad, som kan vara till nytta i Afrika. ILOs konventioner måste respekteras. Bekämpning av fattigdom är central del i hållbarhetsagendan. Kooperativ verksamhet kan ha stor betydelse för positiv utveckling på landsbygden. EIB har flera projekt i Afrika om digitalisering. Urpilainen sade att debattens rubrik stämmer bra med kommissionens prioriterade inriktning. EU arbetar med en långsiktig strategi för Afrika-samarbete. Satsning kommer göras på sådant som är av gemensamt intresse som digitalisering, hållbar utveckling och att utrota fattigdomen.  

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading