Till lo.se Sök Meny
EESK om energiomställning och utländska investeringar

EESK om energiomställning och utländska investeringar

I förra veckan höll EESK plenarmöte. Bland de yttranden som antogs var det flera som berörde frågor om hur EU ska hantera den förändrade geopolitiska situationen.

En debatt hölls om en strategisk vision för energiomställning för att möjliggöra EUs strategiska autonomi med professor Leonardo Meeus. Han sade att den kortsiktiga elmarknaden behöver kompletteras, för den säkrar oss inte mot extrempriser. Krisen skulle ha varit värre utan det europeiska samarbetet. Yttrandet TEN/770  på samma tema beskriver att europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) lägger fram en övergripande vision för energiomställningen med målet att bygga upp och främja EU:s strategiska oberoende på energiområdet, på grundval av sju yttranden på eget initiativ om olika aspekter av energiomställningen. Kommittén stöder genomförandet av omedelbara åtgärder för att ta itu med de mest brådskande frågorna, i synnerhet för att säkerställa försörjningstrygghet till en ”så överkomlig kostnad som möjligt” för både konsumenter och industri, och för att kompensera för uteblivna energileveranser från Ryssland, utan att skapa något nytt långsiktigt beroende av fossila bränslen. De mål och åtgärder som föreslås inom ramen för den europeiska energiunionen och den gröna given är i huvudsak korrekta men ännu inte tillräckliga för att leda Europa till ett säkert, hållbart och konkurrenskraftigt ”strategiskt energioberoende”. Den sociala dimensionen måste beaktas i alla åtgärder som planeras inom ramen för energiomställningen. Detta är nödvändigt för att allmänhetens acceptans av de nödvändiga förändringarna inte ska äventyras och för att man ska kunna säkerställa en rättvis omställning. Finansiering inte är den enda förutsättningen för en rättvis omställning. Omställningen omfattar också målet att skydda arbetstagarnas rättigheter, att skapa anständigt arbete, arbetstillfällen av god kvalitet och social trygghet, att stärka det demokratiska deltagandet. Den potential som EU har på området förnybar energi måste definieras så exakt som möjligt och göras känd på bred front i syfte att främja en samsyn om i vilken utsträckning oberoende av importerad energi kan uppnås. Utöver att utnyttja denna potential så snabbt som möjligt måste energibesparingspotentialen ännu mer kraftfullt tas tillvara. EESK upprepar att klimat- och energipolitiken måste utformas så att den främjar social och regional sammanhållning på samma sätt som sociala och regionala sammanhållnings­fonder samt återuppbyggnadsbistånd måste användas som stöd för klimatåtgärder och energiomställning.

REX/551 Multilateral domstol för skiljeförfaranden mellan investerare och stat är ett yttrande på eget initiativ. Här skrivs att EESK beklagar att de pågående förhandlingarna om det eventuella inrättandet av en multilateral investeringsdomstol, som leds av en arbetsgrupp inom Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt (Uncitral), handlar mer om procedurfrågor än om materiella frågor. EESK uppmanar kommissionen att, inom ramen för sitt förhandlingsmandat, fortsätta att verka för en reform som omfattar materialrättsliga frågor, parallellt med förfarandereglerna. EESK ser positivt på arbetet i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) med att beakta utmaningarna i fråga om hållbar utveckling i investeringsavtalen, men uppmanar organisationen att komplettera detta arbete genom att beakta sociala frågor, särskilt den om att göra tillbörlig aktsamhet till ett behörighetskriterium för utländska investerare. EESK erinrar om behovet av att skapa samstämmighet mellan EU:s ambitiösa mål för hållbar utveckling och ramen för reformen av modellen för tvistlösning mellan investerare och stat.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading