Till lo.se Sök Meny
Hej då 2022, välkommen 2023!

Hej då 2022, välkommen 2023!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén höll årets sista plenarmöte i Bryssel 14-15 december. Vinterkylan svepte in i staden samtidigt som stats- och regeringscheferna i EU-länderna samlades till toppmöte, som ägde rum parallellt med EESKs möte.

Bland de yttranden som debatterades och antogs finns ett där jag var föredragande. SOC/743 om skydd mot exponering för asbest på arbetet handlar om kommissionens förslag till skärpning av det nu gällande direktivet på området. I min presentation av förslaget till yttrande sade jag att det sedan decennier är känt att asbest är ett farligt material som kan orsaka cancer. Det är också möjligt att begränsa de hälsorisker som asbest medför och därför är kommissionens förslag om uppdatering av direktivet i enlighet med nuvarande vetenskap välkommet. EESK förordar att gränsvärdet för asbestexponering enligt direktivet på sikt sätts till en lägre nivå än den som kommissionen nu föreslår. Kommittén föreslår en färdplan med kompletterande åtgärder utöver vad som nu föreslås av kommissionen. EESK föreslår också en bred informationskampanj till allmänheten angående asbest och dess dödliga risker. Därtill förespråkas internationellt samarbete inom ILO och Rotterdamkonventionen samt att EU och dess medlemsländer aktivt verkar för ett internationellt förbud mot användning av asbest och skydd för de arbetstagare som har att hantera befintlig asbest vid exempelvis renovering, rivning och avfallshantering.

En debatt om ungdomars situation på arbetsmarknaden hölls med kommissionär Nicolas Schmit. 2022 har varit utsett till ”ungdomsår” inom EU och 2023 kommer ha temat ”Skills”, vilket kan översättas med ”färdigheter” eller ”kompetens”. I EUs medlemsländer är arbetslösheten nära dubbelt så hög bland unga som bland hela befolkningen. I debatten sade EESK-ledamöter bland annat att kollektivavtal och social dialog är viktiga verktyg för att även unga ska få anständiga arbetsvillkor. Alla år borde vara ungdomens år.

Samtidigt som plenarmötet pågick, presenterade också Sverige sina prioriteringar inför ordförandeskapet i EU. Sverige blir ordförandeland i ministerrådet första halvåret 2023. Det är förstås ett stort ansvar att agera ordförande och extra viktigt hur man hanterar uppdraget i oroliga tider.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading