Till lo.se Sök Meny
Höstupptakt i EU

Höstupptakt i EU

Höstens första plenarmöte i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hölls i Bryssel 20-21 september. Bland de yttranden som antogs finns

REX/568 om Arktis – att säkerställa en fredlig, hållbar och blomstrande framtid för en geostrategisk region. Jag deltog i arbetsgruppen som tog fram rapporten. EESK belyser vikten av en övergripande och konsekvent europeisk strategi för Arktis. Det torde ligga i EU:s intresse att se till att Arktis, som är en geostrategiskt viktig region, inte omvandlas permanent från ett område med små spänningar till ett område med stora spänningar, med alla de risker för oavsiktliga sammandrabbningar och eskalering som detta innebär. Rapporten fäster uppmärksamhet på behoven hos lokalbefolkningen, inte minst ursprungs­folken. I det europeiska Arktis finns stora mängder kritiska råvaror som behövs för den gröna och den digitala omställningen i EU och som skulle kunna ge Europa en högre grad av strategiskt oberoende. Om Arktis utvecklas på ett hållbart sätt kommer det att spela en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna tack vare sina enorma fyndigheter av kritiska råvaror som behövs för grön teknik och sin potential vad gäller förnybara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft, solenergi och förnybar vätgas.

REX/573 En global strategi för global hälsa – bättre hälsa för alla i en föränderlig värld: EESK stöder kommissionens initiativ för globalt arbete för att motverka såväl smittsamma som icke smittsamma sjukdomar. EESK uttrycker oro för bristen på sjukvårdspersonal samt belyser behov av goda arbetsförhållanden inom vårdsektorn.

SOC/777 om EUs sysselsättningsriktlinjer: EESK välkomnar förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Kommittén vill uppmärksamma att den politiska instabiliteten och de höga inflations- och räntenivåerna håller i sig, vilket minskar medborgarnas köpkraft och företagens konkurrenskraft samtidigt som investeringsbesluten i den privata och offentliga sektorn påverkas. Dessa problem kan försvåra arbetet med att genomföra riktlinjerna för sysselsättningspolitik i medlemsstaterna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt göra det svårare att uppnå unionens mål för 2030. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att stärka såväl arbetsmarknadsparternas roll som deras deltagande i arbetet med att utforma och genomföra sysselsättningspolitiska, sociala och ekonomiska reformer och åtgärder, bland annat genom att bygga upp deras kapacitet. Åtstramningar är inte lösningen på problemet. Det behöver bli enklare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Detta skulle främja företagens hållbarhet i ekonomiskt och socialt hänseende, bidra till att höja arbetstagarnas kompetens och förbättra arbetsvillkoren. EESK konstaterar att det är mycket viktigt att öka arbetskraftsutbudet. Det måste bli enklare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig nya färdigheter och ökad kompetens under hela livet.

TEN/816 om minimigränser för raster och vila inom tillfällig persontransport väckte debatt. Yttrandet förespråkar mer åtgärder för kontroll av efterlevnad av reglerna för att säkerställa att viloreglerna verkligen efterlevs. En grupp arbetsgivare lade fram ett motyttrande som föreslog mindre av skydds- och kontrollåtgärder. Originalyttrandet vann i omröstningen, men bara detta att ett motyttrande presenterades visar hur kontroversiell en fråga om rätten till vilotider kan vara.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading