Till lo.se Sök Meny
EESK och ILOs konvention nummer 94 om offentlig upphandling

EESK och ILOs konvention nummer 94 om offentlig upphandling

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, är ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. Kommittén avger yttranden om förslag till EU-lagstiftning till Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som en länk mellan EU-institutionerna och det organiserade civila samhället. Kommittén består av ledamöter från alla EU-länder, och från tre typer av grupper; arbetsgivare, fackliga organisationer och övriga organisationer. Jag är en av de fyra svenska fackliga ledamöterna i EESK. 

På plenarmötet i juli behandlade EESK bland annat ett yttrande om modernisering av EUs politik för offentlig upphandling. I yttrandet skriver kommittén att den välkomnar den debatt som kommissionen har inlett i sin grönbok om att modernisera upphandlingen med sikte på en inre marknad som fungerar bättre och som är mer innovativ, grönare och mer social. Kommittén efterfrågar en övergripande analys av upphandlingsdirektivets effekter och hur det har genomförts i medlemsstaterna. Vidare skriver kommittén att målen i Europa 2020-strategin om en hållbar utveckling och inkluderande tillväxt är aspekter som bör beaktas vid offentlig upphandling. EESK menar att nationella och regionala myndigheter bör uppmuntras till att ta hänsyn till samhällsaspekterna, vilket betyder att det bör finnas utrymme för sådana delar när man utarbetar upphandlingsunderlag och avtal. ILOs konvention nummer 94 om arbetsklausuler vid offentlig upphandling från 1949 innehåller en skrivning om att kontrakt ska innehålla klausuler som säkerställer att arbetarna i företaget som utför den upphandlade tjänsten har arbetsvillkor (lön, arbetstid och andra villkor) som inte är mindre förmånliga än vad som stadgas i kollektivavtal för det relevanta arbetet. Konventionen är idag bindande i tio EU-länder, och därtill tillämpas den frivilligt vid offentlig upphandling i ytterligare medlemsländer. EESK föreslår att medlemsstaterna uppmuntras att ratificera konventionen och att tillämpa dess principer.

Sverige är ett av de länder som ännu inte har ratificerat ILOs konvention nummer 94 om arbetsklausuler vid offentlig upphandling. LO har under lång tid drivit kravet på att Sverige ska ratificera konventionen och implementera innehållet i svensk rätt och praxis. Som argument mot en svensk ratifikation har det framförts att det skulle vara oförenligt med EU-rätten. EESKs yttrande, som är antaget av såväl fackliga som arbetsgivarrepresentanter på europeisk nivå, är ett talande exempel på att en formell EU-institution yttrar sig för att medlemsländerna ratificerar konventionen. Det är ett starkt stöd för LOs krav på att Sverige ska ratificera ILOs konvention 94 och att det inte skulle stå i konflikt med EU-rätten.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading