Till lo.se Sök Meny
Facklig påverkan på världsbankens policy

Facklig påverkan på världsbankens policy

I slutet av mars var jag med en grupp fackliga företrädare från några nordiska fackliga organisationer på ett möte med nordiska företrädare i världsbankens ledning. Syftet var att vi fackliga företrädare ville framföra budskapet att när världsbanken nu gör en översyn av sina riktlinjer för verksamheten, måste respekt för ILOs kärnkonventioner genomsyra helheten.
Från fackligt håll hävdar vi att världsbankens utvärderingsmekanismer måste innefatta hur arbetsrättsliga normer efterlevs och även hur arbetsvillkor ser ut i verkligheten. Riktlinjerna för världsbanken bör utformas i nära samarbete med ILO. Vi menar också att världsbanken bör ålägga sin personal att utvärdera att arbetsrättsliga normer följs i de projekt som banken finansierar, och att det säkerställs en klagomekanism, dit exempelvis lokala fackliga organisationer kan vända sig om man vill påpeka brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga normer i ett projekt som finansieras av världsbanken. Om arbetsrättsliga normer inte följs, anser vi att det ska leda till att banken inte ger mer finansiellt stöd till det berörda projektet.

Vi förde fram budskapet i rapporten Labour Standards in World Bank Group Lending, Lessons learned and next steps, som är framtagen av vår fackliga världsorganisation IFS (ITUC). Världsbanken håller på med att revidera sina ”safeguards policies”, och i det sammanhanget vill IFS (och därmed vi) att respekten för ILO-konventioner måste framhållas och stärkas. Förslagen går därför ut på att alla kärnkonventioner ska ingå i världsbankens kriterier för all sin verksamhet och uppföljning, att uppföljningsmekanismerna beaktar arbetsrättsfrågor och att det säkras möjligheter för fackliga organisationer att framföra klagomål om det finns brister i respekten för kärnkonventionerna i verksamhet som världsbanken bidrar till.

Världsbankens företrädare välkomnade att vi var så konkreta i våra förslag och att vi ser positivt på den utveckling som skett de senaste åren vad gäller världsbankens engagemang för ILO-konventionerna. De lovade att i den fortsatta konsultationen kommer kontakt med fackliga företrädare att finnas med. Fokus kommer att vara kvar på hållbar utveckling. Även världsbankens policy för upphandling ska ses över, och där övervägs också dessa aspekter.

Sammanfattningsvis såg vi fackliga företrädare detta som ett konstruktivt möte. Nu hoppas vi på att världsbanken aktivt inkluderar mer av ILO-standarder i sina riktlinjer, eftersom villkor för finansiering till länder som behöver stöd kan vara verkningsfulla verktyg för att främja bättre arbetsrättsliga ramar för många arbetande människor. Det är viktigt att ILO-konventioner omsätts i praktiken, och det kan krav kopplade till ekonomi bidra till.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading