Till lo.se Sök Meny
Förnyelse i EESK halvtid i mandatperioden

Förnyelse i EESK halvtid i mandatperioden

Bryssel bjöd på underbart vårväder och bedövande vackert blommande fruktträd när europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) hade plenarmöte i mitten av april. Det är nu precis halvtid i innevarande femåriga mandatperiod. Ansvaret för ett stort antal poster roterade. Ny ordförande för hela kommittén är Luca Jahier, som kommer från Italien och som representerar gruppen för frivilligorganisationer. Hans motto för ordförandeperioden handlar om att EU behöver en renässans, en pånyttfödelse, och att vi måste satsa på ett hållbart Europa.

Förutom personval, antog kommittén som vanligt ett antal yttranden om aktuella frågor. Två av dessa handlar om en handlingsplan mot löneklyftor mellan kvinnor och män samt om finansiering för genomförande av den sociala pelaren.

SOC/571 EUs handlingsplan 2017-2019 för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män handlar om kommissionens föreslag till övergripande handlingsplan på området. De föreslagna insatserna gäller bland annat att förbättra tillämpning av lika lön-principen, bekämpa segregering inom yrken och sektorer, avslöja ojämlikheter och stereotyper, uppmärksamma löneskillnader och förbättra partnerskapen för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män. EESK välkomnar kommissionens ansträngningar för att ta itu med den ihållande löneklyftan mellan män och kvinnor genom att föreslå en sammanhängande och bred uppsättning insatser i handlingsplanen, men anser att vart och ett av de nämnda områdena behöver utvecklas ytterligare. EESK ställer sig bakom kommissionens förslag till lönerevisioner i sektorer och företag i syfte att inhämta statistik och utforma handlingsplaner. EESK rekommenderar fortsatta ansträngningar för att nå Europa 2020-strategins mål om 75% sysselsättningsgrad för både män och kvinnor, helst på heltid. Därtill välkomnar EESK att kommissionen erkänner arbetsmarknadens parters avgörande roll.

ECO/457 Finansieringen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett kommittéyttrande på eget initiativ, det vill säga det är inte ett svar på något förslag från kommissionen. EESK upprepar vad kommittén tidigare har yttrat,  att ett stegvis genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör ta hänsyn till medlemsstaternas egna resurser samt EUs budget – främst genom befintliga fonder. Framgången för en strategi för social konvergens hänger nära samman med de möjliga finansieringsmetoderna. Därför måste man identifiera vad som bör göras, planera för de makroekonomiska konsekvenserna och föreslå finansieringsalternativ.  Förverkligande av sociala pelaren kräver förbättringar i medlemsstaterna och en stabil budgetbas, investeringar och löpande utgifter. Behoven är särskilt stora i länder med lägre inkomster och i länder som drabbats av minskade inkomster de senaste åren. Samtliga omfattas av begränsningar vad gäller EUs regler om budgetar och skuldregler. Det går att skapa utrymme för ytterligare utgifter inom medlemsländerna med hjälp av olika program på EU-nivå. Den privata sektorns investeringar kan bidra på vissa områden, men kommer inte vara tillräckliga och kan inte garantera att de socialt svagaste inte lämnas utanför. Lämpliga skattepolitiska åtgärder, inklusive bekämpning av skattebedrägerier, skatteflykt och aggressiv skatteplanering, bör göra det möjligt för medlemsstaterna att mobilisera ytterligare medel för att bidra till finansiering av den sociala pelaren.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading