Till lo.se Sök Meny
Dags för en solidarisk tandvårdsförsäkring för alla?

Dags för en solidarisk tandvårdsförsäkring för alla?

Den senaste tiden har jag i flera olika sammanhang lyft fram behovet av reformer för en mer jämlik tandhälsa (Se krönikor i Norrländska Socialdemokraten och Aktuellt i Politiken). Detta är en central jämlikhetsfråga som LO drivit länge (se exempelvis LO-rapporten Klassamhällets dolda leende). Kravet finns också med i LOs valplattform. Men ska det bli ”politisk verkstad” av detta krävs mer än luftig valrörelseretorik.

Tänderna är en del av kroppen. Dålig munhälsa kan kopplas ihop med hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, demens, osteoporos och Parkinson. Även vid graviditetskomplikationer har forskarna sett att tandlossning utgör en möjlig riskfaktor. Att få fler att besöka tandvården är bra för folkhälsan och minskar framtida sjukvårdsutgifter.

Idag är vår tandhälsa en tydlig klassmarkör. Ett viktigt skäl till att klasskillnaderna består är att många drar sig för att uppsöka tandvården av rädsla för de kostnader som detta kan leda till. Dagens ”självrisk” på drygt 3000 kronor är en allt för hög tröskel för dem som har knappa ekonomiska resurser. Klasskillnaderna riskerar dessutom, så som den offentliga tandvårdsutredaren Veronica Palm varnat för, att öka i takt med att ojämlikheten i samhället växer.

Veronica Palms utredning (SOU 2021:8) har räknat ut att ”ett statligt högkostnadsskydd i nivå med övrig hälso- och sjukvård (i dag 1 150 kronor) skulle kräva att staten lägger ytterligare mellan 6 och 7 miljarder kronor per år på tandvårdssubventioner, utan hänsyn till dynamiska effekter”. Det motsvarar alltså inte ens hälften av vad RUT- och ROT-avdragen kostar statskassan.

Dessa siffror kan dessutom jämföras med sänkningen av skattekvoten (skatternas andel av BNP) sedan millennieskiftet. Denna summa landar på ca 300 miljarder kronor årligen enligt regeringens jämlikhetsutredare Per Molander (se SOU 2020:46). Ser vi på frågan utifrån detta perspektiv borde det alltså finnas ett ekonomiskt utrymme att infria Göran Perssons vallöfte från 2006, om ”att nästa stora reformområde för socialdemokratin är att skapa en solidarisk tandvårdsförsäkring som är till för alla”.

Men att reformera tandvården är inte helt okomplicerat. Tandvården är idag en relativt oreglerad marknad med många vinstdrivande aktörer och hög lönsamhet. Palms utredning visar att rörelsemarginalen år 2019 för privata tandvårdsföretag låg på 12,7 procent, vilket kan jämföras med 5,6 procent för de privata företagen inom primärvården och 3,7 procent för privata assistansbolag.

Inom tandvården råder idag i princip fri prissättning och det finns två olika prismodeller:

 • Styckeprissättning, som innebär att patienten betalar för varje enskilt vårdtillfälle.
 • Abonnemangsvård, som innebär en fast kostnad som är uppdelad i olika riskklasser och erbjuds av Folktandvården i alla Sveriges regioner.

Folktandvården är dock inte fredad från övertron på marknadsmekanismernas allena saliggörande förmåga. På vissa ställen i landet har Folktandvården infört bonusprogram där tandläkarna premieras om de gör vinst eller får överskott. En del landsting har dessutom bolagiserat Folktandvården. Dessa bolag ska konkurrera på i princip samma villkor som vinstdrivande bolag.

Allt detta måste givetvis beaktas när tandvårdssystemet reformeras. Tandvården behöver otvivelaktigt tillföras ökade resurser. Men för att subventionerna inte ska rinna i väg till ökade vinster eller belöningssystem och verkligen komma dem som behöver det till del krävs en bättre priskontroll och reglering av marknaden.

Naturligtvis vill inte LO begränsa möjligheterna att välja tandläkare. Snarare tvärtom. LO vill att vi ska kunna göra detta val i trygg förvissning om att vi inte luras att betala mer än vad vi ur tandhälsosynpunkt behöver och vad som är rimligt. När vi uppsöker tandvården ska vi veta att det är omsorgen om vår tandhälsa som kommer först, inte omsorgen om någons bonus eller vinstuttag.

Vad som behövs är därför en genomtänkt och konkret reformplan, där tandvården steg för steg integreras i hälso- och sjukvården. I LOs remissyttrande över Veronica Palms tandvårdsutredning pekas en realistisk reformstrategi ut:

1.) Genomför de huvudförslag som utredaren Veronica Palm (SOU 2021:8) har lagt på regeringens bord. Det handlar om att styra över resurserna, inom den befintliga budgetramen, från att baseras på efterfrågan till att i högre grad styras av individernas tandvårdsbehov. Men ska tandvårdssystemet genomsyras av behovsprincipen räcker det inte med att inom dagens snäva budgetramar omfördela resurser mellan olika grupper.

2.) Högkostnadsskyddet behöver förstärkas rejält. LO föreslår att detta sker i två steg. I ett första skede lyfts högkostnadsskyddet för tandvården upp till motsvarande nivå som i dag gäller för läkemedel (2 400 kronor under en 12-månadersperiod). Därefter tas nästa steg och högkostnadsskyddet för tandvård jämställs med det som gäller inom hälso- och sjukvården.

3.) Parallellt med att högkostnadsskyddet förstärks är det viktigt att skapa ekonomiska incitament som inte är kostnadsdrivande och som samtidigt motverkar att vinstdrivna aktörer överdebiterar i takt med en ökad subventionsgrad. På sikt borde det inte vara dyrare att öppna dörren till tandvården än att besöka en vårdcentral. Hur detta ska utformas mer i detalj kräver en fördjupad analys. Regeringen bör därför snarast tillsätta en ny utredning som tar fram konkreta lagförslag.

Tandvården är ett viktigt framtida reformområde för att skapa jämlika livsvillkor och en god folkhälsa. Ska vi lyssna till ombuden på de senaste LO- och S-kongresserna finns ett stort behov av en mer progressiv tandvårdspolitik. Det är onekligen hög tid att steg för steg genom konkreta reformer börja infria Göran Perssons vallöfte från 2006 om en solidarisk tandvårdsförsäkring för alla.

7 svar på ”Dags för en solidarisk tandvårdsförsäkring för alla?”

 1. Ulf Björk. skriver:

  Kjell Rautio s och Los förslag om en tandvårdsreform är en viktig fråga.
  De som har dåliga tänder riskerar att få onödiga sjukdomar som i sin tur kostar sjukvården enorma summor och ökar belastningen på sjukvården.
  Det är dags att Socialdemokraterna fattar beslut om en tandvårdsreform och gör den till en valfråga.

 2. Birgitta Bergström skriver:

  Väldigt viktig fråga, vet många som inte har råd att gå till tandläkare. I slutändan hamnar denna kostnad på sjukvården om man inte gör något, så man kan se en subvention på tandvårdeb som förebyggande åtgärder och tjäna in det på sjukvården .

 3. Robert Fischer skriver:

  Håller helt med. Det blir dags att det blir verkstad av detta!

 4. Göran Johansson skriver:

  Det är viktigt att tandvården blir jämförd med högkostnadsskyddet men det kudde slås samman med. Sjukvårdens högkostnadsskyddet för många låginkomsttagare är det väldigt dyrt och alla fattigaspennsinerer det är viktig att dessa kan få en bra hälsa

 5. Sven Samuelsson skriver:

  Det som sjukvård, det skall ALLA svenska medborgare omfattas av och det skall ingå i välfärdssystemet! Det, tandvården skall vara i statlig regi så att inga privata företag skall kunna lura till sig pengar och inflytande samt sko sig på det systemet och våra skattepengar!

 6. Anna Lindeborg skriver:

  Håller helt enkelt med. Jag har bra tänder men jag äter en medicin som gör att det blir dyrare med tandvård vilket jag tycker är fel.

 7. Lena skriver:

  Självklart ska tandvård ingå i högkostnadsskyddet. Många som idag inte går till tandläkaren pga att det är så otroligt dyrt. Jag har ätit smärtstillande medicin sen -72 så mina tänder är inte bra. Tyvärr får jag inte ta del av tandvård som ingår i Blå kortet pga att jag inte har någon av nämnda sjukdomar eller ätit psykofarmaka utan smärtstillande??? Varför göra skillnad på mediciner som påverkar munhälsan negativt? Tandvård ska Inte vara en klassfråga !

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading