Till lo.se Sök Meny
Återhämtning och geopolitik debatterades i Bryssel

Återhämtning och geopolitik debatterades i Bryssel

I förra veckan var det sommarvärme i Bryssel när vi ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, samlades för plenarmöte. Sedan kom också ett rejält åskväder med riktigt skyfall, lagom tills vi skulle börja åka hemåt.

Mötet gästades av två företrädare för EUs institutioner på hög nivå. Först kom rådets stående ordförande Charles Michel, och deltog i en debatt om EUs insatser för att stärka våra ekonomier och samhällen mot bakgrund av den rådande geopolitiska situationen. Han sade att EU nu genomgår en historisk etapp. De beslut vi fattar nu kommer ha stor betydelse i framtiden. Covid-19 har inneburit stora påfrestningar. Kriget i Ukraina strider mot folkrätten. EUs medlemsländer står enade i gemensamma frågor, såsom att göra oss mindre beroende av rysk gas och olja. EESK-ledamöter tog upp att demokratin måste stärkas i alla länder, som en del av vår europeiska samhällsmodell. Vidare sades att sammanhållningen försvagas när köpkraften sjunker, så det behövs satsningar på att förstärka medborgarnas ekonomiska situation.

Därefter deltog kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis, som har ansvar för ekonomiska frågor, i en debatt om återhämtning och resiliens. Den ekonomiska situationen i EUs medlemsländer är ansträngd efter Covid-19-krisen och nu den geopolitiska situationen. Kommissionen har helt nyligen justerat ner sin prognos vad gäller tillväxt och justerat upp sina förväntningar angående inflationen. Det så kallade vårpaketet med förslag till medlemsländerna fokuserar på vad som behöver göras för att bli mer motståndskraftiga mot framtida chocker. I debatten framförde ledamöter att civilsamhällets organisationer måste involveras i de nationella reformprogrammen. Många insatser för att stävja Covid-19-krisen var bra, men nu har vi en värre situation med inflationen. Kraftfulla åtgärder behövs för att motverka recession.

Bland de yttranden som kommittén antog kan följande förtjäna att nämnas:

INT/971 En konkurrenspolitik som är anpassad till nya förutsättningar, ett yttrande över kommissionens meddelande. EESK framför att en väl fungerande konkurrenspolitik förutsätter en ambitiös handelspolitik samt extraordinära investeringar i såväl privat som offentlig sektor. EESK poängterar att konkurrenspolitiken måste baseras på regler. EUs prioriteringar för rättvis omställning bör framgå tydligare i rambestämmelserna för konkurrenslagstiftningen.

REX/545 Stöd till den oberoende mediesektorn i Belarus, en informationsrapport. EESK uppmanar medlemsstaterna att ge stöd åt oberoende journalister från Belarus som söker skydd från förtryck. EESK föreslår att inrätta en fond till stöd för oberoende media i Belarus. Mer än 300 oberoende journalister har flytt Belarus sedan 2020 och nyhetsredaktioner har flyttat sin verksamhet utomlands.

TEN/767 Tillståndet i energiunionen, yttrande över kommissionens rapport. EESK påtalar att den allvarliga händelseutvecklingen sedan Rysslands invasion av Ukraina tydligt visar på att riskerna för EUs energitrygghet och energisäkerhet kraftigt har underskattats. EESK stöder den gröna given och efterfrågar ökade insatser för att uppnå målen och minska EUs beroende av fossila bränslen. EU bör till exempel satsa mer på forskning och innovation om rena bränslen. Energiprisernas utveckling är också ett skäl för att öka fokus på EUs och medlemsländernas politik på energiområdet.

2 svar på ”Återhämtning och geopolitik debatterades i Bryssel”

  1. Arne Johansson skriver:

    Vikten av att ha demokrati i landet med en fri press illustrerars genom den situation som ses i Belarus. Det understryker vikten av att stödja kampen i Ukraina som kämpar för att behålla sina rättigheter och sin frihet.
    Det är också viktigt att i denna situation komma ihåg att vi har en klimatförändring att arbeta med. Dessa tre saker måste lösas tillsammans.

    1. Ellen Nygren skriver:

      Tack för din kommentar! Självklart håller jag med dig.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading