Till lo.se Sök Meny
Varför inte beskatta övervinsterna som görs på elkundernas bekostnad?

Varför inte beskatta övervinsterna som görs på elkundernas bekostnad?

Strax innan jul presenterade regeringen ett förslag om beskattning av överintäkter hos kraftbolagen. Det förslag regeringen kommer med är anmärkningsvärt tandlöst och måste betraktas som en besvikelse. Men för att förklara varför behöver vi ta oss igenom bakgrunden.

Ingen har missat de enorma prisökningarna på el som Sverige sett sedan sommaren 2021.

Produktionskostnaderna för den el som produceras och förbrukas i Sverige är dock i allt väsentligt oförändrad jämfört med före de kraftiga prisuppgångarna. Detta eftersom elpriset sätts baserat på den dyraste elen som säljs. Höga priser i våra grannländer eller små volymer av dyr fossil elproduktion ”smittar” därför av sig på det svenska elpriset trots att det är nästan 100% fossilfritt med låga marginalkostnader. Nästan hela den svenska prisuppgången motsvaras därför av ökade vinster i systemet. Detta medför enorma förmögenhetsöverföringar i samhället. Stora övervinster (windfall gains) hos vissa aktörer betalas av elkunder som i många fall går på knäna. Allt till följd av en närmast helt oförutsägbar händelseutveckling. Övervinsterna uppstår framför allt hos tre kategorier av aktörer:

 • Svenska Kraftnät och andra TSOer (Transmission System Operators) som får överintäkter från flaskhalsavgifter när det uppstår prisskillnader mellan olika elprisområden
 • Elproducenter som själva producerar el och säljer den till spotpris
 • Handlare som via derivatmarknaden eller bilateral handel köper el till fast pris som sedan kan säljas vidare till spotpris

Hur stora övervinsterna är liksom fördelningen mellan de olika kategorierna av aktörer vet vi inte riktigt men det rör sig om mycket stora belopp. [Sveriges totala elproduktion motsvarar drygt 160 TWh per år, priset är i genomsnitt mer än 1 kr/kWh högre än normalt, omfattningen av spotmarknaden är osäker men antaget att den utgör 50% innebär det övervinster som närmar sig 100 miljarder kronor om året].

Efter en omfattande debatt på EU-nivå beslöt man att i stora delar avstå från direkta prisregleringar på elmarknaden. Marknadspriset skulle få verka men i efterhand skulle hushåll och företag kunna kompenseras. När EU-länderna gjorde det här vägvalet var man väl medveten om att det skulle leda till stora övervinster hos vissa aktörer som tjänade storkovan på de rekordhöga priserna. En viktig komponent i EUs energipaket var därför ett så kallat intäktstak för elproducenter. Intäkterna från det här taket skulle användas för att finansiera kompensationen till hushållen.  ”Övervinsterna” hos Svenska Kraftnät kontrollerar staten redan – och just dessa medel har använts för att finansiera regeringens elstöd. Men flaskhalsintäkterna är numera ganska små och för att få in de övriga övervinsterna gavs EU-länderna möjlighet att genom en särskild skatt hämta in delar av övervinsterna på marknaden hos kraftproducenter och handlare.

Nu har vi bakgrunden på plats.

Så, hur har då regeringen valt att utforma sitt skatteförslag?

Svar: oerhört tandlöst.

Finansdepartementets uppskattning visar att den föreslagna skatteändringen förväntas öka de offentliga intäkterna med 0,54 miljarder(!). I ljuset av de totala övervinsternas storlek (100 miljarder?) är detta närmast ett hån mot konsumenterna.

LO har inte juridiskt kunnat granska förslagets utformning i detalj men vi tolkar det som att skälet till att förslaget blir så vekt är en kombination av att enbart elproducenter är skattesubjekt och att man inför en avdragsmöjlighet för elproducenter vid prissäkring utan att därefter följa övervinsterna längs värdekedjan.

Till exempel kan man tänka sig en vindkraftsproducent som ingått ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement) med en investeringsfond av något slag. Vindkraftsproducenten bygger en vindkraftspark med ett löfte från investeringsfonden om att fonden kommer att köpa all el vindkraftverken producerar till ett fast pris. Ägaren till vindkraftverken vet då att hen får en säker avkastning på sin investering, oavsett hur marknadspriset för el utvecklar sig. Investeringsfonden tar på sig risken för att marknadspriset på el blir lägre än väntat men får också all vinst om priset blir högre än väntat. Det här är ett vanligt ekonomiskt upplägg för vindkraft i Sverige.

Som jag tolkar regeringens förslag tittar man bara på om vindkraftsbolaget gör några övervinster. I vårt exempel innebär det att inga övervinster görs eftersom vindkraftsbolaget säljer all sin el till investeringsfonden för ett fast (lågt) pris. Regeringens förslag blundar alltså för att investeringsfonden köper el för kanske 30 öre/kWh och säljer för upp till det tiodubbla med enorma övervinster som resultat. Allt tack vare Putins invasionskrig (enligt regeringens promemorias första stycke). Om man anser att det finns skäl att driva in övervinsterna från ett vindkraftsbolag som inte har ett PPA och istället säljer sin el direkt på spotmarknaden, då borde man också vilja driva in övervinsterna hos investeringsfonden i exemplet ovan.

Så vitt vi kan se är den här avgränsningen den svenska regeringens påhitt och inget som dikteras i EU-förordningen.

Det framstår som relativt tydligt att regeringen helst skulle slippa den här beskattningen helt och hållet och därför försökt utforma svagast möjliga regelverk inom ramen för EUs förordning. Det är omöjligt att känna sig annat än besviken. Möjligheterna att kompensera konsumenter och företag för rekordhöga priser minskar ju sämre vi är på att beskatta övervinsterna. Kanske är det också därför som förslaget främst remitterats till branschen medan konsumentsidan helt utelämnats. Varken hyresgästers, villaägares eller löntagarorganisationers åsikter har efterfrågats.

Det hade varit passande eftersom det till stor del är deras pengar det handlar om.

4 svar på ”Varför inte beskatta övervinsterna som görs på elkundernas bekostnad?”

 1. Anette skriver:

  Tyvärr blir man inte förvånad… så tråkigt att makthavare kommer undan med det mesta.
  Tycker LO-bloggen är så bra och att aktuella problem tas upp, tack för det!

 2. Arne Johansson skriver:

  Det hela bekräftar mina fördomar om hur Moderaterna vill hantera pengar.
  Se till att allmänheten betalar dyrt och sedan tillåta att rätt person eller grupp får göra absolut groteska klipp och komma undan med att stjäla från de fattiga och bli rika .
  Detta är en helt oerhörd skandal

 3. Bo Jonsson skriver:

  Utomordentligt bra genomgång av elprisfrågan. Det betyder att kapitalägare beskattar konsumenterna.
  Jag hoppas att all lokala fackliga organisationer automatiskt får del av denna enkla och klara faktaredovisning.

 4. claes skriver:

  Jag hoppas LO använder alla sina muskler , för vad kan en fattigpensionär göra mer än rösta var fjärde år. Återreglering är det enda rätta vägen precis som det är med sjukvården. Men det odemokratiska EU bestämmer bara mer å mer och det bara till de besuttnas fördel.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading