Till lo.se Sök Meny
Decembermöte i Bryssel med klimatpolitiskt tema

Decembermöte i Bryssel med klimatpolitiskt tema

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén höll sitt decemberplenum parallellt med stats- och regeringschefernas toppmöte. Den här gången hade vi en debatt om resultaten från FNs klimattoppmöte (COP28) som hade avslutats samma morgon som plenarmötet inleddes.

I debatten framfördes att vi måste stå upp för de mest sårbara, som vi gjorde under Covid. Vi måste hålla våra regeringar ansvariga för utvecklingen. Slutresultatet från COP28 var inte tillräckligt som slutmål utan arbetet måste fortsätta. Diskussionen måste fortsätta om hur vi ska få till omställningen i verkligheten.

Bland de yttranden som antogs finns ett par med klimatpolitiskt tema:

SOC/770 Klimatkrisen och dess effekter på sårbara grupper, ett yttrande på eget initiativ. Jag har deltagit i arbetsgruppen som tagit fram förslaget till yttrande. Kommittén pekar på det faktum att sårbara grupper kommer att drabbas kraftigt och i oproportionerligt hög grad av klimatförändringarnas effekter, på grund av politiska misslyckanden på nationell, europeisk och global nivå. De sociala aspekterna av en rättvis omställning bör lyftas fram, med tonvikt på frågor som rör barn och rättvisa mellan generationerna, och komplettera initiativ som EU:s sociala klimatfond och EU:s klimatanpassningsfond med ytterligare instrument.

Sårbara grupper måste ges möjlighet att förvärva färdigheter som är värdefulla i den gröna ekonomin och som kan förebygga energifattigdom. EESK uppmanar till att utveckla en heltäckande politisk och social EU-strategi som skulle stärka EU:s kapacitet att reagera proaktivt snarare än reaktivt vid klimatkriser. Kommittén rekommenderar att man undersöker skärningspunkten mellan klimatförändringarnas effekter, sårbara grupper och sociala ojämlikheter för att förstå hur klimatförändringarna och omställningen till grön energi skulle kunna förvärra befintliga sociala och miljömässiga orättvisor. Åtgärder till stöd för sårbara grupper och drabbade hushåll bör bygga på en helhetssyn, inbegripet användningen av socialpolitiska instrument.

NAT/915 om EUs politiska ram för en rättvis omställning, vilka åtgärder behövs? Detta är ett yttrande som tagits fram på begäran av det inkommande belgiska ordförandeskapet. Kommittén anser att den politiska ramen bör bygga på principerna om miljömässig hållbarhet, rätt till ett anständigt liv och skydd av sociala värden, och bör syfta till att främja en hållbar ekonomi som tillgodoser allas välbefinnande inom planetens gränser, bl.a. genom en övergripande EU-strategi för hållbar utveckling fram till 2050 och nödvändiga reformer av den europeiska planeringsterminen. EESK anser att den politiska ramen bör bevara och vidareutveckla den europeiska sociala modellen. Kommittén är övertygad om att den politiska ramen bör utarbetas och genomföras genom meningsfull social dialog. EESK uppmuntrar utarbetandet av planer för en rättvis omställning på alla nivåer, tillsammans med skydd för och utbildning av arbetstagarna. EESK betonar att den politiska ramen bör åtföljas av EU-politik som ger företagen möjlighet att bli konkurrenskraftiga på ett rättvist sätt. Kommittén är övertygad om att tillräckliga investeringar i en rättvis omställning är avgörande för att förverkliga den politiska ramen, och föreslår att man undersöker möjligheter för regler om sociala och miljömässiga grundvillkor för investeringar, samt en reform av den europeiska stabilitets- och tillväxtpakten för att övervaka, samordna och underlätta de utgifter och reformer som behövs för att målet om en rättvis omställning ska kunna uppnås.

2 svar på ”Decembermöte i Bryssel med klimatpolitiskt tema”

 1. Arne Johansson skriver:

  Investering i hållbar utveckling ska alltid prioriteras

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar.
   Självklart håller jag med dig. Men det är inte självklart för alla, så budskapet måste upprepas.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading