Till lo.se Sök Meny
Regeringen vill göra kommunal verksamhet mer lik privat. Då blir den snart privat.

Regeringen vill göra kommunal verksamhet mer lik privat. Då blir den snart privat.

Privatiseringarna måste gå snabbare, tycker regeringen. En ny ändring i kommunallagen ska därför drivas igenom i rekordfart för att börja gälla redan i sommar. Propositionen lades på riksdagens bord veckan före jul och redan 19 januari måste ledamöterna ha lämnat sina motioner i frågan. Det är nästa vecka.

Ytligt sett är det ingen stor förändring, bara 22 små ord som ändras i en paragraf i kommunallagen. Effekten är dock desto större.

Lite bakgrund: Idag kräver lagen att kommuner ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Tanken bakom detta är att kommunpolitikerna inte ska komma undan ansvar för verksamhet de privatiserat, alltså handlat upp eller lagt ut på entreprenad. För verksamhet som drivs i kommunal regi finns nämligen en rad krav på både styrning, uppföljning och insyn. Detta vill högerpartierna med stöd av Almega och Svenskt Näringsliv ändra på. I propositionen föreslås att programmet med mål och riktlinjer som gäller för privata utförare också ska gälla för den kommunala verksamheten.

Regeringens förslag till ändring av kommunallagen.

Det är inte bara LO som är emot detta. Både SKR och Lagrådet har avstyrkt. Egentligen borde det vara uppenbart. Privata företag lyder under aktiebolagslagen och ska generera vinst för en avgränsad verksamhet. En kommun har ett helt annat uppdrag. Att då använda samma mål och riktlinjer blir såklart helt fel. Ändå hetsar regeringen fram denna förändring. Syftet är att tvinga kommunal verksamhet att bli mer lika privata företag, eller som det står i sammanfattningen, att det så långt det är möjligt ska råda likvärdiga villkor för privata utförare och kommuner och regioner.

Låt oss ta utbildning inom komvux som en jämförelse. Kommuner har ofta sådan i egen regi, men handlar också upp avgränsade utbildningar eller kurser från privata aktörer. Den komvux-utbildning som drivs i egen regi är till sin natur flexibel över tid och kan anpassas efter aktuellt behov. Den upphandlade utbildningen är däremot avtalsstyrd och erbjuder därmed inte samma flexibilitet. Komvux i egen regi kan finansieras via en budget som täcker verksamhetens kostnader. Lokaler och viss personal kan användas av andra verksamheter, till exempel gymnasieskolan. Den upphandlade utbildningen följer en annan affärsmodell, ofta med ett pris per utbildningsinsats. Krav måste ställas i förväg i en upphandling, och det är inte möjligt att löpande ändra villkoren för verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Med regeringens lagändring blir det här inte längre möjligt. Risken är stor att komvux i kommunal regi tvingas in i samma affärsmodell som den privata. Flexibiliteten minskar och det blir svårare att över tid dela personal och lokaler mellan komvux och gymnasieskola. Lika villkor ska gälla om det finns verksamhet som drivs i både egen och privat regi. Och när väl komvux i kommunal regi börjat drivas som om den vore privat blir det logiskt att privatisera verksamheten helt och hållet. Det är förstås hela syftet.

Ministrarna Ebba Busch och Erik Slottner prioriterar lika villkor för privata utförare framför en sammanhållen och flexibel verksamhet med stordriftsfördelar och effektiv användning av skattemedel.

Med Lagen om valfrihetssystem för snart 20 år sedan införde borgerligheten en upphandlingsform för lika villkor mellan privata och offentliga aktörer inom vissa specifika verksamheter, framförallt hemtjänst och primärvård. Med ändringen i kommunallagen vill regeringen nu att samma förutsättning ska gälla för all upphandlad verksamhet där det också finns kommunanställd personal. Det kommer få stora konsekvenser. Inte bara för kommunernas möjligheter att bedriva sin egen verksamhet rationellt, utan också för att genomföra effektiva upphandlingar. Staten har tidigare sett regelverket för offentlig upphandling som ett sätt att hålla nere kostnader, att aldrig betala mer än nödvändigt. Nu ser vi allt fler tecken på att huvudsyftet ska vara lika villkor mellan privat och offentlig drift.

Ministrarna Ebba Busch och Erik Slottner sammanfattar vad syftet med propositionen är.

Proposition 2023/24:52 är på så sätt ännu ett bevis på hur regeringen omdanar offentlig sektor från att driva verksamhet för medborgarnas skull, till att ha som ett huvudsyfte att vara en marknadsplats och finansiering för privata företag.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading