Till lo.se Sök Meny
Alla hjärtans dag med plenarmöte

Alla hjärtans dag med plenarmöte

Vi ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén tillbringade Alla hjärtans dag i plenarmöte i Bryssel. Bland de yttranden som debatterades och antogs finns

REX/579 om kommissionens meddelande ”En europeisk strategi för ekonomisk säkerhet”, ett initiativ för att bemöta de nya och ständigt föränderliga geopolitiska och geoekonomiska förutsättningarna.  EESK stöder den strategi som bygger på en bedömning av hot, risker och sårbarheter, men anser att man också bör göra en heltäckande bedömning av EU:s styrkor och ta tillvara de möjligheter som de globala utmaningarna kan innebära. Vi betonar att investeringar i innovation, kompetensutveckling och industriell kapacitet, vid sidan av åtgärder för att säkerställa en välfungerande inre marknad, är oumbärliga medel för att både stärka produktiviteten och konkurrenskraften och minska det kritiska beroendet samtidigt som EU:s sociala marknadsekonomi bevaras. För att förbättra möjligheterna till diversifierade leveranskedjor och växande varumarknader är det viktigt att dra största möjliga nytta av befintliga handels- och investeringsavtal, snabbt slutföra pågående handelsförhandlingar och inleda nya förhandlingar med potentiella nya partner. EU bör också prioritera arbetet med att främja regelbaserade multilaterala handels­system och globala avtal. EESK betonar också att näringslivet inom EU och andra relevanta aktörer i det civila samhället måste involveras i det fortsatta arbetet med att utforma och genomföra strategin för ekonomisk säkerhet. Det är också viktigt att stärka synergierna mellan medlemsstaterna för att på så sätt bidra till EU:s enighet, globala styrka och övergripande ekonomiska säkerhet.

CCMI/213 Mot en strategi för en europeisk träindustri: EU och de nationella offentliga myndigheterna bör prioritera den europeiska träindustrins konkurrenskraft genom att säkerställa marknadstillträde och få bukt med kostnads­relaterade problem och illojala handelsmetoder, och samtidigt se till att det råder lika villkor på marknaden. Kommittén uppmanar alla EU-institutioner att ta vederbörlig hänsyn till att förnybara material bidrar till hållbarhet, den cirkulära ekonomin och klimatneutralitet, och att erkänna trä som en värdefull cirkulär resurs och råvara. EESK understryker behovet av att fastställa miniminormer för livscykelutsläpp av koldioxid inom byggsektorn samt kravet på koldioxidrapportering inom industrin. EESK efterfrågar kraftfullare och proaktiva åtgärder i syfte att bekämpa olaglig avverkning, avskogning och olaglig handel med timmer. EESK anser att en EU-strategi bör utarbetas för att locka och behålla yngre talanger och kvinnor inom sektorn samt säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft. Kommittén betonar vikten av att upprätthålla den europeiska pelaren för sociala rättigheter inom EU:s träindustri. Det finns ett ökat behov av effektiv skogsförvaltning samt bättre samordning av och utrustning till europeiska och nationella brandbekämpningsstyrkor för att kunna motverka den ökande tendensen med stora skogsbränder. EESK efterlyser ett konsekvent genomförande av förordningen om ekodesign för hållbara produkter för att göra hållbara produkter till normen och upprätthålla en rättvis konkurrens i förhållande till import. Arbetsmarknadsparterna inom EU:s träsektor bör dessutom inbjudas att delta i samrådsforumet för ekodesign.

2 svar på ”Alla hjärtans dag med plenarmöte”

  1. Bo Jonsson skriver:

    Du har kanske inte observerat att Svenskt Näringsliv i sin Handelspolitik talat om människors rörlighet och behov av trygghet i livets alla skeenden utomlands som vid ut och inflytt igen. En tanke som SAMS, svenskar i Thailand väckte och SVIV fört fram till Riksdagspartierna är att sjukvårdsförsäkringen skulle gälla i länder med vilka EU har handelsavtal. VI fick det svaret 2018 av Annika Strandhäll att ett avtal med t.ex. Thailand kunde vara en väg att gå. Det skulle göra europeers trygghet i Thailand ,och i förlängningen med alla ASEAN länder, livet ut, eftersom det är något norska pensionärer har, nämligen att ha sjukvårdskostnader täckta från den skatt vi betalar som pensionärer i Sverige även boende i utlandet, precis som inom EUrope och ävenledes för utländska medborgare i Europa med uppehållstillstånd i de EU land de bor i. Det finns nu ett utvecklingsavtal med Thailand som talar om universell healthcare, vilket Thailand börjar tillämpa genom att mot avgift försäkra turister mot kostnader vid behov av sjukvård. Den statliga försäkring som finns omfattar ASEAN medborgare endast, men även om den är otillräckligt med avseende på olika sjukdomstillstånd så kunde ett avtal förhandlat i samband med handelavtalen om mutual täckning av sjukvårdskostnadar. Thailands nya regering planerar sjukvårdsförsäkra sina medborgare i utlandet.

  2. Arne Johansson skriver:

    EU tror jag skulle utarbeta den livslängd för skogen som möter de flesta målen för skogen. Som det verkar vara nu så skördas skogen så tidigt som vid 50 år även om reglerna förespråkar 80år. Att sedan utarbeta den metod som bevarar miljön på det bästa sättet . Det finns skrifter som menar att blåbärsbuske inte har nåt mogenhet förrän efter 150år

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading