Till lo.se Sök Meny
Kristdemokraterna fortsätter att lappa och laga på ett sönderslitet och ihåligt täcke…

Kristdemokraterna fortsätter att lappa och laga på ett sönderslitet och ihåligt täcke…

I sin skriftEn sjukförsäkring att lita på – Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen” skriver idag Kristdemokraterna (Kd) om hur man vill justera sjukreglerna. Kd skriver att man, trots redan gjorda justeringar av regeringen, fortfarande möter ”berättelser om personer som inte längre har den trygghet som sjukförsäkringen ska ge. Personer som varit sjuka länge och vars ersättning kraftigt minskat eller i de värsta fallen hamnar på noll.

Det är långt ifrån enbart Kd som fortfarande möter berättelser som åskådliggör orimligheten och rättsosäkerheten i dagens sjukregler. Från fackligt håll möter vi, i princip varje dag numera, dessa berättelser om hur enskilda medlemmar drabbas den s.k. rehabiliteringskedjan.

Det är sannerligen hög tid att regeringen börjar lyssna in den växande och välgrundade kritiken, som förs fram från olika håll. Det handlar då om att lyssna in kritiska synpunkter från kyrkans diakoner och biskopar, som idag se allt fler utförsäkrade uppsöka deras sociala hjälpverksamhet. Men det handlar också om att lyssna till läkare och socialarbetare och handläggare vid de berörda myndigheterna, som dagligen tvingas hantera konsekvenserna av ett regelverk som de upplever som allt för hårt, rättsosäkert och orimligt.

Även arbetsmarknadens parter och handikapprörelsen har idag en bred erfarenhetsbaserad kunskap, inte minst om hur sjukförsäkringens regelverk faktiskt fungerar, som bättre bör tas tillvara. Inget av detta har hittills gjorts. Inte heller i den aktuella rapporten från Kristdemokraterna märks ett spår av att man på allvar lyssnat in denna kritik.

När man granskar den aktuella rapporten från Kristdemokraterna (Kd) tvingas man tyvärr konstatera att de förändringar som föreslås är ytterst marginella. Man vill visserligen koppla på ännu fler undantag än de som redan finns. Dock är det oklart hur dessa undantag konkret ska utformas. Sedan vill man fortsätta att ”se över” reglerna rörande den s.k. noll-klassningen av personer som tidigare haft sjukersättning. Man vill även se över ”beviskravet” rörande sjukersättningen rent allmänt. Också här är det oklart vilken justering man tänkt sig.

Här har vi alltså ett Alliansparti som återigen väljer att göra en liten reträtt i hopp om att uppfattas som mer proaktiva, inkännande och lyssnande. Men man föreslår i princip inga reella förändringar. Detta är en taktik som Alliansregeringen använt sig av tidigare, när kritikerstormen mot sjukförsäkringen varit kraftig. Så gjorde man i frågan om avtals- och försäkringsförbudet i sjukförsäkringen. Så gjorde man även vid årsskiftet 2009/2010, då behandlingen av de cancersjuka var i fokus i mediadebatten. Kristdemokraterna föreslår nu alltså att man ska fortsätta att lappa och laga på ett regelverk som var feltänkt från början. Det duger inte.

Om vi långsiktigt ska klara av att hantera de problem som är uppenbara i dagens sjukförsäkring krävs att den partipolitiska prestigen läggs åt sidan och att man inser situationens allvar. Kortsiktigt krävs naturligtvis en hel del akuta regelförändringar. LO har tidigare spaltat upp dessa i en rad punkter:

1. De administrativa tidsgränserna när det gäller rätten till sjukpenning bör avskaffas – detta gäller såväl reglerna vid 90 dagar, 180 dagar, 364 dagar, 550 dagar samt 914 dagar. Dagens tidsgränser bör istället omvandlas till stödjepunkter, där den enskilde ska kunna kräva individuellt utformade rehabiliterings-, anpassnings- och omställningsinsatser.

2. De som redan utförsäkrats enbart genom att ha passerat någon av de administrativa tidsgränserna, trots att intygsskrivande läkare bedömt att arbetsförmåga saknas, återförs till sjukförsäkringen samtidigt som regelverket granskas mer fördjupat.

3. Nollningen av SGI (sjukpenninggrundande inkomst) inför återgång till sjukförsäkringen tas bort och eventuellt bostadstillägg bibehålls. Även de som tidigare fråntagits sin SGI vid återgång till sjukförsäkringen återfår den retroaktivt.

4. Alla anställda bör ges tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

5. Rätten till ersättning från sjukförsäkringen individanpassas och ska även ge trygghet för personer med fleråriga men inte nödvändigtvis livslånga sjukdomstillstånd.

6. Arbetsförmågan ska bedömas av personer med medicinsk kompetens, arbetsmiljökompetens, kunskap om sjukförsäkringsreglerna och god kännedom om patienten.

7. Den medicinska rehabiliteringen, genom rehabiliteringsgarantin, ska omfatta alla diagnosgrupper samt individanpassas och kvalitetssäkras.

Därefter krävs en bred och grundlig reparation av hela sjukförsäkringen, som utgår från en fördjupad analys av hur denna samspelar med andra delar av välfärdsstaten. Inte minst handlar det då om att skapa bättre förutsättningar för ett mer effektivt omställnings-, rehabiliterings- och anpassningsarbete ute på arbetsplatserna.

LO har länge, just för att vi sett de stora problem och de mänskliga tragedier som sjukreglerna ställer till med, krävt att regeringen ska stanna upp och tänka efter och sedan göra ett rejält omtag. Där bör naturligtvis såväl oppositionen som arbetsmarknadens parter beredas möjlighet att delta och framföra sina synpunkter.

Att varje gång opinionsläget blir ohållbart slå till taktisk reträtt i sjukförsäkringsfrågan, och göra smärre justeringar här och där, inger inte något större förtroende – varken för politiken eller för sjukförsäkringssystemet. Det är nu dags för regeringen att ta den växande kritiken mot de nya sjukreglerna på allvar!

*********************

Press:  svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7exp1, exp2, exp3, exp4, dagen1,

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading