Till lo.se Sök Meny
Idag tar politikerna troligen ett litet men viktigt steg i rätt riktning

Idag tar politikerna troligen ett litet men viktigt steg i rätt riktning

Idag fattar förhoppningsvis riksdagens socialförsäkringsutskott beslut om att bromsa upp införandet av Försäkringskassans s.k. arbetsförmågeverktyg. Den kritik som bland andra LO levererat har tydligen tagit skruv och oppositionen med Tomas Eneroth i spetsen har varit framgångsrik i sin påtryckning. Nu tvekar också socialförsäkringsministern Ulf Kristersson och vill uppenbarligen stanna upp processen för att utvärdera verktyget innan han eventuellt går vidare. Detta är bra.

Just nu krävs tid för eftertanke. Det är faktiskt en omfattande systemförändring av vårt sjukförsäkringssystem som ligger på beslutsfattarnas bord. Reforminriktningen har sedan länge varit att renodla lagtexten, så att det endast är medicinska kriterier hos en genomsnittsindivid som ska gälla, när arbetsförmågan prövas och rätten till ersättning avgörs. Införandet av den s.k. rehabiliteringskedjan sommaren 2008 kan sägas vara ett av de tydligaste uttrycken för denna renodlingstanke. Där ersattes prövningen av arbetsförmågan mot faktiskt existerande och normalt förekommande arbeten av en prövning mot en teoretisk/fiktiv arbetsmarknad (”reguljär arbetsmarknad”). Med det arbetsförmågeverktyg som FK nu håller på att ta fram tas ytterligare steg i denna riktning.

LO, liksom en hel del andra organisationer och forskare, menar att denna renodling gått allt för långt. Resultatet av “rehabkedjan” blev en allt för fyrkantig bedömning av arbetsförmågan, där det i praktiken är en teoretiskt tänkbar individ som prövas mot en fiktiv arbetsmarknad. Av lätt förståeliga skäl har en försäkring med denna uppbyggnad svårt med trovärdigheten och förtroendet.

De flesta av oss anser nog att vi istället bör ha en sjukförsäkring där arbetsförmågan hos en faktiskt existerande individ prövas mot faktiskt existerande arbeten. Det är just detta som begreppet ”försäkrad i befintligt skick” täcker in. Det handlar om att bedömningen av rätt till ersättning görs utifrån den person man är och inte i förhållande till en ´normal´ person, eller i än mindre grad till en särskilt socialt eller kompetensmässigt gynnad person. Att hänsyn tas till vem man faktiskt är och var i livet man befinner sig är en viktig del av försäkringens själva grundidé. Det är ´skadan´ som försäkras och skadan uppstår i relation till den man tidigare var.

Man kan tycka att detta borde vara självklarheter, också för våra ledande politiker. Men så är det tyvärr inte. Länge har alliansregeringen valt att bortse från denna, erfarenhetsbaserade och väl underbyggda, uppfattning om vad en sjukförsäkring bör skydda. Det var först när riksdagen i juni och december 2011 uppmanande regeringen att återinföra den tidigare arbetsmarknadsbegreppet (”normalt förekommande arbete”) som regeringen tvingades stanna upp och lyssna. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tvingades då slutligen, inför hotet om misstroendevotum, ge med sig.

Den 15 mars förra året lade Kristersson fram en proposition om en återgång till det tidigare arbetsmarknadsbegreppet, ”normalt förekommande arbete”. Detta ger förhoppningsvis bättre förutsättningar att stärka försäkringens trovärdighet och rättssäkerhet. Men allt är beroende av hur Försäkringskassan (FK) väljer att tillämpa lagstiftningen. Det är just detta som socialförsäkringsutskottet nu vill få utvärderat och analyserat, d.v.s. om det krävs ytterligare justeringar för att intentionerna i riksdagsbesluten från 2011 om ”normalt förekommande arbete” ska kunna uppfyllas.

Det hela handlar i grunden om att en långsiktigt hållbar sjukförsäkring inte bara bör bygga på ett realistiskt arbetsmarknadsbegrepp, utan även utgå ifrån ett verklighetsanknutet individbegrepp. Detta är avgörande om sjukförsäkringen ska lyckas återvinna det förtroende som försvunnit de senaste åren. Därför är det bra att socialförsäkringsutskottet nu trycker på “stoppknappen” och lämnar större utrymme för fördjupad analys och eftertanke.

********************************

Läs mer här: Martin G Moberg om en social- och arbetsmarknadspolitik på dekis, Roger Mörtvik om alliansen och a-kassan,  Aftonbladet och Alliansfritt Sverige 1, Alliansfritt Sverige2,  Aktuellt i politiken 1 ,  Aktuellt i politiken2 och Aktuellt i politiken3, Roger Jönsson,  Expressen, Dagbladet, Dagens Arena och GP

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading