Till lo.se Sök Meny
EESK om mänskliga rättigheter

EESK om mänskliga rättigheter

Vid EESKs plenarsession i oktober antogs några yttranden som handlar om grundläggande rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter. För att bli verkliga behöver de stora orden omsättas i praktiken och det behövs även kontrollfunktioner för uppföljning av att principerna om grundläggande rättigheter efterlevs.

SOC/536 om europeiska kontrollmekanismen för rättsstaten och grundläggande rättigheter tar upp att EU saknar lämpliga instrument för att skydda respekt för rättsstatsprincipen och skyddet av de mänskliga rättigheterna. EU har möjlighet att kontrollera efterlevnaden av dessa värden inför ett lands anslutning till EU, men det finns inte någon liknande mekanism som skulle kunna tillämpas efter det att medlemsstaten anslutit sig. Juncker-kommissionen har valt ut rättsstatsprincipen som en prioritering i sina politiska riktlinjer. Därför anser EESK att kommissionen borde återuppta debatten och inleda en strukturerad dialog med Europaparlamentet, rådet och EESK. Man bör överväga att anta en ny europeisk mekanism för rättsstatsprincipen, hävdar EESK. Ett förslag är att förbereda ett förslag för att förbättra styrelseformerna i EU genom att inrätta en politisk samordningscykel när det gäller rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, som skulle kunna efterlikna och komplettera den europeiska planeringsterminen.

SOC/538 Slutsatser från FNs kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – en ny strategi för personer med funktionsnedsättning inom EU:

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) är den första internationella konvention om mänskliga rättigheter som undertecknats och ratificerats av EU. Konventionen innehåller innovativa bestämmelser om organisationer som funktionsnedsättning samt det civila samhällets roll. EU ska regelbundet lägga fram en rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits för att genomföra konventionen. Den första rapporten lades fram i juni 2014. FN-kommittén svarade med en rad rekommendationer/slutsatser 2015 om hur EU inom ramen för sina befogenheter kan främja och skydda rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i EU.

EESK uppmanar EU-institutionerna att integrera slutsatserna i EUs befintliga och framtida lagstiftning och politik. Konventionen och slutsatserna från FN-kommittén ger ett unikt tillfälle för kommissionen att lägga fram en övergripande EU-strategi om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EESK anser att kommissionen måste genomföra en övergripande och omfattande kartläggning av all lagstiftning och alla politiska strategier för att säkerställa full överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen och att aktivt involvera handikapporganisationer i denna process.

EESK uppmanar kommissionen att föra en genuin och strukturerad dialog med den europeiska handikapprörelsen. EESK rekommenderar att en mellaninstitutionell samordningsmekanism inrättas, som omfattar samråd och deltagande av handikapporganisationer. EESK uppmanar kommissionen att göra en bedömning av utvecklingen när det gäller funktionsnedsattas rättigheter och bredda handikappstrategins tillämpningsområde genom att införa fler åtgärdsområden och koppla den till översynen och revideringen av politiska strategier, program och finansieringsinstrument, med en tydlig tidsram och budget för genomförandet samt specifika och tydliga riktmärken och indikatorer.

EESK rekommenderar kommissionen att inkludera genomförandet av 2030-agendan i den reviderade handikappstrategin genom att fastställa europeiska mål och åtgärder för att uppnå samtliga mål för hållbar utveckling i Eu, även när det gäller personer med funktionsnedsättning.

EESK uppmanar kommissionen att inleda ratificeringsprocessen av det fakultativa protokollet till UNCRPD, Marrakechfördraget och Europarådets Istanbulkonvention.

Slutligen ger kommittén erkännande till kommissionen för dess positiva initiativ i fråga om tillgänglighet, men är bekymrad över det övergripande direktivet om likabehandling, och anser att dödläget i förhandlingarna måste brytas och att slutsatserna och FN-konventionen bör beaktas i denna nya fas.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading