Till lo.se Sök Meny
Ojämlikheten och otryggheten är EUs största problem

Ojämlikheten och otryggheten är EUs största problem

EU-kommissionen har ett pågående samråd om en “europeisk pelare för sociala rättigheter”. Det handlar om idéer för att förbättra det vardagliga livet för EU-medborgare. Kommissionen har inte färdiga förslag om hur detta ska göras, men inbjuder organisationer och enskilda att komma med sina synpunkter. Samrådet pågår till årsskiftet.

LO har skickat in sitt svar. Den inledande frågan i samrådet handlar om vad som är de mest angelägna frågorna som rör arbetsmarknaden och det sociala området. LOs svar börjar med att ojämlikhet och otrygghet är de tydligaste fenomen, som politiken har att bemöta, både nationellt och på EU-nivå. EU ska stödja medlemsstaterna i att hantera utmaningarna. Policy på alla politikområden bör stödja de sociala målsättningarna. Det räcker inte att använda socialpolitik som korrigering av en ekonomisk politik och en inre marknad, som leder till ojämlikhet.

LO vill ha regler som gör det möjligt att kräva att svenska kollektivavtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige. Därför måste regler som förhindrar detta ändras, exempelvis utstationeringsdirektivet. För att garantera respekt för grundläggande fackliga rättigheter och likabehandling på EUs inre marknad måste EUs fördrag ändras. LO kräver tillsammans med övrig europeisk fackföreningsrörelse att det till EUs fördrag fogas ett socialt protokoll. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska inte underordnas EUs ekonomiska friheter. För LO är detta en förutsättning för förverkligandet av tanken om ett socialt Europa.

LO anser vidare att redan befintlig EU-reglering måste ses över. Reglerna måste främja de sociala målen och stärka arbetstagares rättigheter. EU och dess regler måste göra nytta för människorna.

Europafacket (ETUC) och har nu en kampanj som kallas Social Rights First. Det bygger på Europafackets ställningstagande till samrådet om den sociala pelaren. De fackliga kraven går ut på anständiga arbetsvillkor, högre lön och bättre levnadsstandard, bra socialt skydd och investeringar som ger fler arbeten.

Nästa år kommer EUs institutioner med konkreta förslag och beslut om frågor som hänger samman med idén om en europeisk pelare för sociala rättigheter. LO och andra europeiska fackliga organisationer kommer vara aktiva i debatten för bättre villkor för arbetstagare och en mer socialt orienterad politik i hela EU och dess medlemsländer.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading