Till lo.se Sök Meny
Skyddsombuden- hylla dem, stärk dem, skydda dem!

Skyddsombuden- hylla dem, stärk dem, skydda dem!

Skyddsombuden – våra vardagshjältar!

Varje år vecka 43 firas Europeiska Arbetsmiljöveckan. Onsdagen, samma vecka, uppmärksammas skyddsombuden extra genom att tillägna dem en egen dag: Skyddsombudens dag.

I år så är det oundvikligt att inte tänka på den pandemi vi befinner oss mitt i och det otroliga arbete som lokala och regionala skyddsombud gör runtom i Sverige. Inte nog med att de har att hantera ett arbete för att undvika arbetsplatsolyckor (som ibland riskerar att leda till döden), exponering för kemikalier som bland annat kan orsaka en arbetsrelaterad cancer (52 % av de årliga dödsfallen inom EU är arbetsrelaterad cancer), hög arbetsbelastning som kan leda till felaktigt fattade beslut som orsakar olyckor, stress och psykisk ohälsa, nu ska även en pandemi hanteras med alla risker som den medför. Skyddsombudet uppmärksammar arbetsgivaren på sitt arbetsmiljöansvar i alla frågor, då skyddsombudet har rätt att agera i arbetsmiljöfrågor.

Att vara skyddsombud under en pandemi, med risk för det egna och andras liv, innebär att du har arbetat oavbrutet med att säkerställa att skyddsutrustning finns, rekommendationer om avstånd sätts på plats, att rast och pauser tas i skift för att undvika trängsel, att handsprit, plexiglas och avståndsmarkeringar på golv finns och används på korrekt sätt. Allt för att dina arbetskamrater ska kunna arbeta säkert.

Under pandemin har vi sett flera exempel på skyddsombudens arbete för trygga och säkra arbetsplatser. Ett exempel är Kommunals huvudskyddsombud i Gällivare som lade ett skyddsstopp på ett äldreboende där personalen använde egentillverkad utrustning som inte var godkänd. Utifrån en boendes sjukdomsbild krävde huvudskyddsombudet att andningsskydd av typ FFP2 skulle användas för att skydda sig från luftburen smitta i det specifika fallet. Arbetsgivaren ansåg att situationen inte krävde sådan skyddsutrustning och Arbetsmiljöverket gick på arbetsgivarens bedömning, vilket i sin tur ledde till ett hävt skyddsstopp och arbetstagarna fick återgå till arbetet utan fullgod skyddsutrustning.  

Med hjälp av LO-TCO rättsskydd så kunde beslutet överklagas och just den delen gällande krav på andningsskyddet bedömdes av förvaltningsrätten vara korrekt. Det här är ett typexempel där skyddsombudets kunskap om de specifika risker som kan uppstå på en arbetsplats är ovärderlig och som ska ses som ett stöd för arbetsgivaren att göra en grundlig riskbedömning för att lyckas med ett förebyggande arbete och undvika att utsätta sina anställda för risker. Med tanke på alla nya risker som vi har ställts inför i denna pandemi så behöver vi göra gemensam sak och undvika onödigt lidande, i det här fallet i form av smitta av en sjukdom som kan leda till ohälsa och i värsta fall döden.  

Ovanstående exempel visar inte enbart styrkan hos ett skyddsombud som kan arbetsmiljöfrågorna utan belyser även varför kopplingen mellan fackförbund och skyddsombud är så viktig. Ett överklagande av skyddsstoppet hade behövts bekostas av skyddsombudet självt, vore det inte för kopplingen till ett fackförbund. Rättslig process som bedrivs av rättsskyddet bekostas nämligen av fackförbunden inom LO och TCO. I fallet ovan betydde domen i förvaltningsrätten att anställda på boendet i fråga kan skydda sig från eventuell luftburen smitta med korrekt andningsskydd, dvs gå till jobbet utan rädsla för att utsätta sig för en sjukdom som riskerar liv och hälsa.

Det går inte att prata om skyddsombudsverksamheten utan att nämna de ständiga påhopp som görs från vissa antifackliga politiska partier, ibland understödda av Svenskt Näringsliv. Under vårens debatt om utökat tillträde för regionala skyddsombud så lyftes den ena felaktigheten efter den andra. Även förra året vid samma tidpunkt visade ett visst parti sina antifackliga åsikter. Om det kan du läsa här.

Tyvärr är påhoppen inte över, då SD i sin skuggbudget återigen lyfter idén om oberoende arbetsmiljörådgivare istället för skyddsombud. Detta enkom för att det finns skyddsombud som är kopplade till fackförbund. I förlängningen är det här förslaget inte bara ett påhopp på skyddsombudens möjlighet att vara medlemmar och representanter för ett fackförbund och därmed representera sina arbetskamrater på en arbetsplats med vetskapen om att de har stöd för exempelvis utbildning i arbetsmiljöfrågor, utan även ett påhopp på möjligheten att fritt organisera sig, något som inte bara är en av de mänskliga rättigheterna fastställt av ILO (International Labour Organization) genom de sk kärnkonventionerna (konvention 87,98) utan även i Regeringsformens 2 kap. 1 §.  

Skyddsombudets arbete gör så att eventuella arbetsmiljörisker på din arbetsplats uppmärksammas och kan åtgärdas, samt sätter det förebyggande arbetet i fokus. Att ta på sig den stora och viktiga roll som skyddsombuden fyller, kräver en arbetsinsats som bör uppmärksammas varje dag, inte bara en dag om året. Det skadar ju dock inte med en extra uppmuntran på Skyddsombudens dag!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading