Till lo.se Sök Meny
Det krävs större förändringar av sjukreglerna än de vi sett hittills

Det krävs större förändringar av sjukreglerna än de vi sett hittills

Arbetsförmågeprövningen vid sjukförsäkringens tidsgränser är rättsosäker så till vida att det är svårt att förutse vad utfallet blir. Det sade nyligen professor Ruth Mannelqvist till SVT. Hon pekar på allvarliga missförhållanden i ett av våra viktigaste trygghetssystem, som också LO lyft fram.

Sjukreglerna har sett ungefär likadana ut en längre tid nu. Men utfallet har uppvisat variationer, både över tid och geografiskt, delvis beroende på Försäkringskassans varierande grad av restriktivitet i tillämpningen. Det gör att vi idag har en sjukförsäkring som allt för ofta brister i förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Under senhösten och vintern har mycket av de problem i sjukförsäkringen som speglats i media fokuserat på de nya handläggningsrutinerna rörande läkarintygen som Försäkringskassan (FK) infört utifrån två kammarrättsdomar. Regeringen har, för att möta denna kritik, tagit fram olika förslag till justeringar i lagstiftningen. LO ska givetvis i vanlig ordning avlämna ett remissyttrande i dessa frågor. Men redan nu står det klart att det som presenteras i det aktuella förslagen inte löser de mest akuta problemen i sjukförsäkringen.

Antalet avslag och indrag av sjukpenning ökade tydligt före november 2016, dvs före FKs nya handläggningsrutiner infördes. Väntetiden för att få ett sjukförsäkringsärende omprövat av FK ökade till ca 25 veckor, vilket också fått JO att rikta allvarlig kritik mot FK för bristande rättssäkerhet.

Att väntetiden för att få ett ärende omprövat vuxit och blivit orimligt lång är en indikation på problemen med regelverket vid tidsgränserna och att FK prioriterat “effektivitet”, i form av fler avslags- och indragningsbeslut, framför rättssäkerhet och trygghet för dem som drabbats av ohälsa. Det är svårt att bortse från att ett av de grundläggande problemen är det mål, rörande sjukfrånvaron, som regeringen infört.

Att siffersätta ett mål för hur hög nivån på sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen ska vara, så som regeringen gjort, riskerar att leda till att FK skärper sin praxis och fler sjuka blir utan ersättning. Att tillskjuta ökade resurser till FK, för att möjliggöra att fler prövas inom ramen för dagens regelverk, löser inte de grundläggande problemen.

Vid ett flertal tillfällen, såväl i externa utspel och texter som i samtal med ansvarig minister, har LO fört fram konkreta förlag på vad som måste göras för att sjukförsäkringen ska bli mer rättssäker och rimlig. Detta skedde senast förra veckans fredag när ett brev överlämnades till socialförsäkringsministern.

Ett viktigt steg för att möta de problem vi ser idag är att nu rådande mål för FK samt arbetsförmågeprövningen vid tidsgränserna ordentligt ses över och förändras. Att bekämpa orsakerna till ohälsa och sjukskrivning borde sättas i fokus för politiken, inte att ensidigt pressa ner nivån på FKs sjuk- och ohälsotal.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading