Till lo.se Sök Meny
Mest ros, men även lite ris…

Mest ros, men även lite ris…

Den senaste tiden har regeringen aviserat en rad förändringar på sjukförsäkringsområdet i höstbudgeten. De flesta av dem har varit positiva och handlar om att stärka försäkringsskyddet vid sjukdom, det gäller såväl sjukpenningen (läs mer i denna blogg) som sjuk- och aktivitetsersättningen (läs mer i regeringens pressmeddelande). Tillsammans med andra insatser som är kopplade till pandemin presenterades idag ytterligare åtgärder på sjukförsäkringsområdet (mer om pressträffen idag finns här).

Det handlar bland annat om att nuvarande undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård eller rehabilitering ska fortsätta att gälla även under 2022. Regeringens bedömning är att det kommer att ta tid innan situationen inom hälso- och sjukvården har normaliserats och vårdköerna arbetats av. Det kommer därför fortfarande under 2022 finnas enskilda som fått sjukperioden förlängd på grund av att nödvändiga insatser från hälso- och sjukvården eller arbetsgivaren har behövt skjutas upp av covid-19-relaterade skäl.

Detta är en nödvändig åtgärd. Det borde egentligen vara självklart att ingen som är så sjuk att hen inte kan arbeta och vars vård eller rehabilitering försenats ska riskera att mista sin sjukpenning på grund av en snäv och stelbent tidsgräns i sjukförsäkringen. Pandemin har tydliggjort många av de systemfel som byggdes in i sjukförsäkringen 2008, när alliansregeringen införde sin så kallade rehabiliteringskedja. Detta är ett av de tydliga exemplen. Det rimliga, utifrån gjorda erfarenheter, är därför att permanenta denna tillfälliga undantagsregel.

Jag noterar också att regeringen vill utreda arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Arbetsgivarorganisationerna har länge ”lobbat” för att ta bort eller minska sjuklöneansvaret. Det är föga förvånande, sett utifrån arbetsgivarnas ensidiga särintresse, att exempelvis Svenskt Näringsliv arbetar för detta. I detta sammanhang kan det dock vara på sin plats att påminna om att de svenska arbetsgivarna, jämfört med arbetsgivare i andra länder, har relativt sett låga krav på sig när det gäller exempelvis rehabilitering och att underlätta återgången i arbete (läs underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen).

Mot denna bakgrund är det inte rimligt att ensidigt slopa eller minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar, åtminstone inte utan att samtidigt stärka arbetsgivarnas incitament att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet och införa mer kännbara sanktioner för de arbetsgivare som inte uppfyller lagens krav på att underlätta återgången i arbete. Såväl LO som offentliga utredare och akademiska forskare har tidigare konstaterat att kravställandet i sjukförsäkringen behöver balanseras om så att det bättre träffar de aktörer som kan leverera den vård och rehabilitering som är nödvändig för att möjliggöra en återgång i arbete (se exempelvis SOU 2020:24). När regeringen nu ska utreda arbetsgivarnas sjuklöneansvar är det därför viktigt att även utreda hur vårt rehabiliteringssystem kan förbättras i dessa avseenden.

Sedan finns det också en del kritiska saker att säga om det som presenterades av regeringen idag. Dit hör inte minst förslaget om att slopa den tillfälliga ersättning som infördes för att mildra effekterna av karensavdraget i sjukförsäkringen. LO har länge hävdat att det är orimligt att det i sjukförsäkringen ska finnas en inbyggd mekanism som leder till ökad smittspridning och skadlig sjuknärvaro. Detta drabbar LO-förbundens medlemmar särskilt hårt, eftersom det i störst utsträckning är dem med de lägsta lönerna och mest pressade arbetsförhållandena som av ekonomiska skäl tvingas arbeta fast de inte borde göra det. Vi borde lära av våra nordiska grannländer och av de systemfel som tydliggjorts under pandemin och avskaffa karensavdraget permanent. Detta är dessutom en bra reform sett utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  

När regeringen nu säger sig vilja utreda ett eventuellt slopande av karensavdraget, inte minst mot bakgrund av gjorda erfarenheter under pandemin, framstår det som ologiskt att börja med att återinföra det. Mer rimligt hade varit att låta den karensersättning, som infördes i början av pandemin för att motverka den skadliga sjuknärvaron, finnas kvar under utredningstiden. 

Jag är också kritisk till att i nu rådande läge återinföra kravet på läkarintyg från och med sjukdag 8, inte minst på grund av den fortsatt pressade situation som vården i delar av vårt land ännu befinner sig i. Detta riskerar att leda till att sjukvårdens administrativa börda ökar i ett läge när vi har en stor ”vårdskuld” – i form av inställd och uppskjuten vård, behandling och rehabilitering – att beta av.  

Men ser man till helheten i de budgetutspel som gjorts den senaste tiden i sjukförsäkringsfrågan kan man ändå konstatera att många viktiga steg tas för att förstärka försäkringsskyddet vid sjukdom för landets löntagare. Det blir alltså lite ris men mest ros ändå, när det enskilda åtgärderna vägs samman. På sjukförsäkringsområdet styr man nu om i riktning mot en sjukförsäkringspolitik som ökar jämlikheten och jämställdheten i samhället.

Oavsett om detta beror på att regeringen strävat efter att tillmötesgå Vänsterpartiets budgetkrav eller på att man lyssnat på landets 3,5 miljoner fackligt organiserade löntagare kan man ändå konstatera att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i slutet av mandatperioden fått stöd i regeringen för att ta en rad rejäla steg i riktning mot en rimligare och tryggare sjukförsäkring. Detta stärker förtroendet för hela välfärdsstaten.

Nu är det viktigt att de förstärkningar av sjukförsäkringen som ligger i regeringens budget också går igenom i riksdagen. Det är dags att göra upp med resterna av den inhumana och kontraproduktiva moderata ”arbetslinjen”, som i praktiken inneburit ett fattiggörande av sjuka löntagare.  Landets löntagare förtjänar en tryggare och rimligare sjukförsäkring än dagens. Vi behöver välfärdsreformer som ökar jämlikheten och jämställdheten. Inget annat duger!

6 svar på ”Mest ros, men även lite ris…”

 1. mikael frängqvist skriver:

  Nu! då snart ”Tjuven” kommer&överraskar oss i mörkret!

  så ska de i hjärtat renade få gå på 1000årig överkurs i Sion, medan de i hjärtat hårda, istället kommer att få gnissla tänder(begåvade&framgångsrika som får känna på ångest)på lika lång överkurs i Gehenna!

  vilket enbart kommer att ha & göra med hur vi har eller inte har tagit hand om de /våra sjuka,svaga(arblös,gamla etc)&betryckta(psykiska åkommor etc)samt främlingen,

  eftersom våra begåvade,bemedlade,besuttna samt radikalt besatta i samhällets översta skikt, NU har ett större ansvar angående ”sin nästa” men då de ändå trilskas & är mera illvilliga, eftersom dessa börjat bilda den ena likasinnade gruppen efter den andra, i våran överklass – som medvetet arbetar emot via svenska närighetens centralorganisation(mha mängder av sin ”oberoende” adhoc-kommittér

 2. mikael frängqvist skriver:

  hej

  stå med Kjell Rautio så står du till höger om Kristus, map den sjuke,svage&betryckte samt främlingen, likt barmhärtiga samariter

 3. Arne Johansson skriver:

  Rehabiliteringen av skada eller sjukdom behöver en tryggare och en mer jämlik konstruktion. Den rehabilitering som finns i den södra halvan av Sverige ska också finnas tillgänglig för glesbygden och den norra halvan av Sverige

 4. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Arbetslinjen som Borgarna införde och som nu förs vidare av Sossar och Miljöpartister flyttade bara pengarna från Sjukpenning-ersättning till inhyrning av Privata företag för att tillhandahålla förvaring av vingklippta och utröna hur länge de orkar flaxa. Samtidigt som de monterade ner en fullt fungerande Arbetsförmedling. De som fick gå från AF snappades snabbt upp av de Privata aktörerna och skräddades upp i nya mer ”passande kostymer”. Men ”kostymerna” fungerar nog bara lika väl som Kejsarens osynliga. Människan skönjs nog förr eller senare. Ett Samhälle kan inte drivas som ett Företag. En Familj kan inte drivas som ett företag. Man borde inte tvingas sparka medborgare och medlemmar ut i kylan.
  Mvh J.

 5. Nollan,svarte petter skriver:

  Jo nog attan är fattiggörande alltid då systemet företrädare fixat siffrorna..hur förklaras tappat av medborgare Av folket fullt ut försäkrade tom 65 år så vackert står i regelverket och linje med grindlahsskyddad rätt tyvärr så felar fk AB och våra sk förvaltingsrätter som tror sig kunna delta ,hur reds systems felet ut få sjuka är behjälp av träldomen under påg.medc
  Vård, och är det så att varken arbetsgivare, AF, sociala är någon sjukstuga …
  Skandalen om denna eländiga hantering av sjukdomsdrabbade liknas rasbiologsk sortering. I ett allt mer synligt dämpande av försäkrade individer….

  Illa är det oavsett aktör..ansvarslöst, oansvarigt maktmissbruk med bonuslön,utan tjäbste ansvar på högre nivå.. rättshjälp verkarlysamed sin frånvaro vadny man skall med dessa jurister, lagvrängate till..tydligt är något gått redigt fel i detta land…

  Tydligen ingens bord mer än enskilde som körs över märkligt försäkrings skydd vid sjukdom,arbetsskada osv…

  Etik,rätt har kringåtts av aktörerna sänk en sjuk höj din lön verkar parollen varit…
  Lo /TCO röttskydd påtalade riskerna med system redan 2002… läkare advokaterpåtaladeredan 1996…..
  Men sanningen om tilltagen lätkomma fram önskvärt vore om man åtgärdade systemsfelet…

 6. Svarte petter skriver:

  Hög travade ord., flertal sjuka har systemet företrädare redan krossas. På märkliga grunder.. etterstupat..
  Det till dagens datum skrivit spaltkilometer, om otyget från 1995… varning från läkare/advokater 1996…. varning från lo/TCO rättskydd 2002..osv….inför döva lagvrängare fk AB,
  Avslags maskinen ..vinst maximerar åt staten.
  Projekterar projekt…på ovetenskaplig medc grund, där inte ens fattar terminologi, farmakologi i praktik..Detta uppfattar givet patient, etisk vård…men har varit stopp.
  På den insikten
  .där tyckeri, anade,vi anser, styrt systemet..där modellen är riggad för kringgå rättens grund .tom rättskälla saknas..

  Gör om, gör rätt ,ersätt

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading