Till lo.se Sök Meny
SD- ett kvinnofientligt parti

SD- ett kvinnofientligt parti

2022 innebär val här hemma i Sverige. Alla röstberättigade behöver ta sig en funderare vilken framtid vi vill se Sverige gå tillmötes. Den demokratiska rätten att rösta för att ha inflytande över vår gemensamma framtid är en rätt som inte nog kan värnas och få förunnade. Det har tidigare lyfts här. I inlägget kan ni även läsa om den svenska regeringens utrikesdeklaration, där bland annat kvinnors och flickors rättigheter ska stärkas.

I EU-parlamentet finner man jämställdhetsfrågan vara av yttersta vikt. Den anses så viktig så att 526 parlamentariker röstar ja. Genom en resolution, framröstad den 17:e februari, uppmanar EU-parlamentet FN:s kommission för kvinnors ställning att bland annat:

att förespråka, stödja och vidta konkreta åtgärder för att skydda kvinnor i utsatthet pga. klimatförändringar och miljökatastrofer, särskilt mot fördrivning, fattigdom, människohandel, könsbaserat våld, osäker tillgång till livsmedel, samt hot mot deras försörjning och för att säkerställa tillgång till grundläggande samhällstjänster såsom adekvat och tillgänglig hälsovård, skydd för deras fysiska och mentala hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Det är svårt att tänka sig att någon kan tänkas vilja rösta nej till detta. Vem vill inte att kvinnor ska skyddas från människohandel, könsbaserat våld eller inte ha tillgång till adekvat vård vid behov. Alla kvinnor och flickor är någons dotter. Som förälder är det lätt att relatera till skyddet från våld och utnyttjande oavsett i vilket sammanhang det sker. Trots det så fanns det tre EU-parlamentariker från Sverige som röstade nej till förslagen, när de lades fram för omröstning den 17.e februari.

Som om det första exemplet inte är tydligt nog för att kunna rösta ja, så finns det fler bra delar. Bland annat uppmanar resolutionen kvinnokommissionen att:

Öka sitt åtagande att bekämpa könsrelaterat våld i alla dess former, särskilt mot bakgrund av den ökade risken för kvinnor som drabbats av klimatförändringarna.

Även här är det svårt att se att någon skulle ha något emot dessa förslag.

Ytterligare goda förslag:

att ta itu med och kraftfullt fördöma ökningen av konfliktrelaterat könsrelaterat våld, inbegripet sexuellt våld, särskilt i områden som drabbats av klimatförändringarna, genom sina yttre förbindelser och i alla bestämmelser om mänskliga rättigheter i internationella avtal

Eller:

Att verka för genomförandet av riktade jämställdhetsåtgärder i kombination med integrering av ett jämställdhetsperspektiv i miljö- och klimatförändringspolitiken. Att genomföra systematiska konsekvensbedömningar på grundval av insamlade könsuppdelade data, för att bättre förstå könsspecifika aspekter av klimatförändringar och naturkatastrofer, säkerställa att jämställdhetsexpertis ingår i relevanta klimatåtgärder och klimatpolicys, bland annat inom ramen för den Europeiska Green Deal. Att anta och genomföra jämställdhetsbudgetering, praxis och färdplaner för att säkerställa att tillräcklig finansiering öronmärks för att främja jämställdhet mellan könen.

Trots dessa eminenta förslag så finns det då tre EU-parlamentariker, som representerar Sverige, som väljer att rösta ned resolutionen. Det är Sverigedemokraternas tre representanter (Lundgren, Stegrud och Weimers). Än en gång visar de, genom sitt sätt att rösta, att de inte enbart är ett arbetarfientligt parti, utan ett tydligt kvinnofientligt parti. Kvinnors rättigheter verkar inte ha något som helst värde för dem.

Kvinnors möjlighet till en trygg inkomst och därmed försörjning, är det första som beskars när pandemin slog till. Många länder har tidigare haft insatser i form av stöd till företag för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och när pandemin slog till var kvinnorna de första som såg sina arbetstillfällen försvinna. Framför allt kvinnor inom informell sektor drabbades hårt.

Kvinnor som befinner sig i otrygga anställningsformer känner vi väl igen, även här hemma. Inom äldreomsorgen, hotell- och restaurangbranschen eller inom städbranschen hankar sig kvinnor fram genom att de rings in ”vid behov” på timmar. Därför är det så viktigt att vi, i solidaritet med världens kvinnor och flickor, stärker jämställdhetsarbetet på alla plan.

Ett svar på ”SD- ett kvinnofientligt parti”

  1. Eva c johansson skriver:

    Bra skrivet! Bra att sd visa sin otäcka nos dessutom! Kvinnor i Sverige hjälp till att rösta så att sd inte närmar sig makten!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading