Arbetsmarknadens parter försvarar den svenska modellen

Sedan regeringen den 22 juni 2017 tillsatte en utredare att genomföra en ”Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden” dir. 2017:70, har vi på den fackliga sidan känt stark oro för utfallet av utredningen. Maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden regleras genom bestämmelserna om stridsåtgärder i Regeringsformens 2:14, Medbestämmandelagen och i de olika huvudavtalen. Systemet […]

Visstidsanställningar – bra eller dåligt?

LOs inställning är att visstidsanställningar har en funktion på arbetsmarknaden. I vissa situationer och väl avgränsat. Vikariat, säsongsanställningar, provanställningar och andra kollektivavtalade visstidsanställningsformer är villkorade i lag eller avtal. Det vill säga; det krävs objektiva skäl för att de ska få användas och de är oftast reglerade i tid och omfattning. Exempel; en fast anställd är […]

Fortsatt fritt fram för lönepress med skattepengar

Idag har riksdagen röstat nej till regeringens förslag om nya bestämmelser i lagen om offentlig upphandling gällande arbetsrättsliga villkor vid fullgörande av kontrakt. Som väntat var det allianspartierna och SD som motsatte sig förslaget. Förslaget innebär en skyldighet för upphandlande myndigheter att, om det är behövligt, ställa krav på att angivna arbetsrättsliga villkor ska vara […]

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Delbetänkandet från utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) har idag överlämnats till departementet. Utredaren har bland annat haft i uppdrag att utreda hur artikel 18.2 i 2014-års upphandlingsdirektiv ska implementeras i LOU i frågan om arbetsrättsliga skyldigheter. I nämnda artikel ställs krav på att medlemsstaten ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa […]

Visstidsträsket – kan trenden vändas?

Vad är det som händer på svensk arbetsmarknad? Visstidsanställningar blir allt vanligare och allt kortare i omfattning. Fast anställda sägs upp och erbjuds återanställning som timanställda. Anställda i bransch efter bransch drabbas. Hur är det möjligt i detta årtusende, kan verkligen lagstiftningen tillåta förfarandet? Enligt LAS gäller ett anställningsavtal tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får […]

Rädd personal med dåliga villkor hos Ryan Air

Ryan Air är ett flygbolag som under hela sin existens varit tydlig med sin princip: Ett förbud för de anställda att organisera sig fackligt. Det vill säga, om du väljer att organisera dig fackligt riskerar du att bli av med ditt arbete. Det snällaste man kan säja om bolaget är att de åtminstone inte hymlar […]

Jag har inget att dölja så vad spelar det för roll?

En tydlig och ökande trend under de senaste åren i arbetslivet är att arbetsgivarna inför övervakningsåtgärder, till exempel kameraövervakning, kontroll av GPS och e-mail, drog- och alkoholtester, för att kontrollera sina anställda. Detta utan att bry sig om att de kränker arbetstagarnas personliga integritet. Om det beror på att arbetsgivarna misstror sina anställda mer nu än […]